تلفن ها

 دفتر ریاست دانشکده : 22-03538209121

شماره همراه ریاست دانشکده : 09131518917

آموزش : 03538209145

معاونت آموزشی : 03538209155

تلفنخانه : 03538209100 الی 03538209114  

 

نمابر :  03538209119

 

ليست تلفن هاي مستقیم قابل تماس از بیرون دانشكده بهداشت

اسامي

داخلي و مستقيم

اتاق

اسامي

داخلي و مستقيم

 اتاق

دکتر احرام­پوش

31492002

02- 31492101

22- 21- 38209120

فاکس 38209119

 

شكرريز

31492162

252

اتاق شورا

31492124

100

شمسایی

31492109

28

آرام

18- 31492217

66

شمسي

31492255

354

آرديان

31492179

311

شیروانی (تجزیه)

(ارگونومی)

31492073

31492087

76

60

آزمايشگاه ايمني

31492077

72

شریف یزدی

31492162

235

آزمايشگاه­عوامل شيميايي(دهقانی­زهرا)

31492075

73

صادقي زاده

31492235

337

آزمايشگاه عوامل شيميايي (نيك­نظر)

31492076

73

صادقيان

31492162

235

آزمايشگاه عوامل فيزيكي (متقي)

31492078

71

صالحي امین

31492229

340

آزمایشگاه میکروب (شیرانیان و صالحی)

31492050

94

صحراكاري

31492052

92

ابراهيمي

31492273

346

ضیاء

31492120

38

ابوئي

31492165

250

طائفي

31492268

348

انتشارات

31492046

15

طالبي

31492056

84

احمدي تهراني

31492180

310

طاهر

31492224

317

احمدي فهيمه

31492207

325

عامري

31492219

319

اخوان

صندوق امام حسين

31492061

80

عباسي

31492176

245

اسدی

31492117

28

عبداله­پور

31492040

19

افخمي

31492217

320

عبدلي

تايپ

31492119

31

اكرمي

31492275

345

عبدلي علي

31492217

320

اميري

31492010

مستقيم 38209150

1

عسكرشاهي

31492246

332

انتظاريان

31492190

38209142

306

عسكري

31492211

38209159

323

اسلامی گیلدا

31492086

61

عسکری اعظم

31492051

93

بابايي فاطمه

31492268

348

عنبری

31492169

248

باقری فرزانه

31492189

306

علیمرادی

31492038

مستقيم57- 38209156

18

باقري مرضیه

31492172

247

فاضل پور

31492047

38209130

10

باقيان

31492223

317

فرحزادي

31492121

مستقيم 38209146

123

برخورداري

31492199

مستقيم 38209133

327

فرزانه

31492047

10

برغون

31492014

6

فرقاني

31492148

236

بزم

31492178

311

فرجی

31492171

247

بقری

31492015

8

فلاح-IT

31492277

126

بوفه

31492046

15

فلاح زاده

31492251

329

بهرامي

31492208

324

فلاحتي

31492174

246

بهروئیان

31492233

338

فلاحتی فاطمه

31492175

245

پاکدامن

31492194

304

قانع بتول

31492166

250

پرچ

31492051

93

قانعيان

31492153

231

تفضلي

31492053

91

قديريان

31492122

مستقيم 52- 38209151

125

تلفنخانه

31492007

مستقيم114- 38209100

43

کارگر سمانه

31492083

64

ثوابی

31492123

127

کتابخانه

آخوندزاده

31492008

48

ثروت

31492170

مستقيم 38209132

248

کتابخانه

یغمائی

31492008

48

جاسمي زاد

31492060

90

كفيري

31492093

78

جعفري

31492271

347

کفیری (انبار)

31492088

59

جعفري حراست

31492042

مستقيم 38209140

20

كاظمي

آبدارخانه

31492177

240

جعفري رضا

31492203

301

کریمی الهام

31492230

64

حاتم پور

31492157

مستقيم 38209145

254

كريمي حمید

31492152

232

حاجي حسيني

31492159

253

کریمی محمدرضا

31492277

126

حاجي محمدي

31492156

مستقيم 38209155

255

كيقبادي

31492256

353

حسين زاده مهديه

31492232

338

گلزارفر

31492169

248

حسینی

تایپ

31492108

31

لطفي

31492250

330

حسيني

کارگزینی

31492033

11

لونی

31492265

38209144

349

حسيني اكرم

31492174

38209137

246

متقي

31492206

31492078

325

حسيني مطهره

31492266

349

محسنی

31492148

236

حسيني نرجس

31492047

38209130

10

محمدپور

31492039

19

حلواني

31492196

303

مختاري

31492270

347

حیدری علی

31492275

345

مرتضوي

31492196

303

خبيري

31492112

مستقيم 38209131

27

مرزبان

31492241

334

خليلي

31492274

345

مروتي

31492260

351

خواجه امينيان

31492221

318

مظفري

31492237

38209143

336

دشتی فاطمه

31492231

339

مظلومي

مرکز تحقیقات

31492186

307

دهقان حميدرضا

31492248

236

مظلومي مديرگروهي

31492184

مستقیم 38209138

308

دهقانی زهرا

31492075

74

معتقدی

31492148

236

دهقاني عارفه

31492257

353

مرکز زبان

31492044

14

دهقاني عباسعلي

31492182

309

معيني نسب

31492116

مستقيم 38209153

23

دهقاني علي

31492243

مستقيم 38209139

333

مقنيان

31492110

مستقيم 38209154

28

رحيمي

31492163

251

ملک احمدی

31492262

350

رضايي

31492258

مستقیم 38209148

352

مميزي

31492254

354

رنجبر فاطمه

31492013

6

منتظرالفرج

31492192

305

رنجبر محمد

31492212

322

سید عمادالدین مظلومی

31492005

44

رهايي

31492175

245

ميرزايي محسن

31492154

230

رئیسی

31492226

316

ميرزايي مسعود

31492248

331

زارعی

31492171

247

ميرفخرائي

31492053

31492277

91

126

زارع زاده کارپردازی

31492092

مستقیم 38209134

77

ميرمحمدي

31492194

304

­زارع ابراهيم

31492041

19

ميهن پور

31492205

326

زارع زاده محمد

31492181

310

نجارزاده

31492239

335

زارع محمدجواد

31492197

302

نصيري

02- 31492101

مستقيم 38209121

فاكس 38209119

33

زارع مریم

31492056

84

نقلی

31492006

41

سرداری- مجله انگلیسی

31492225

316

نماینده

31492238

335

سرلك

31492152

232

نيكوكاران

31492038

18

سلطاني

31492215

مستقيم 38209158

321

واحد فناوری اطلاعات

31492277

126

سلطانيان زاده

31492263

350

واعظی

31492147

38209147

237

سلماني ابراهيم

31492219

38209136

319

وفائي نسب

31492154

230

سلماني محمدحسين

31492234

337

وكيلي

31492149

235

شمس راد

31492240

334

يگانه

31492034

مستقيم 38209149

11

شفيعي ميلاد

31492222

318

یوشنی

31492187

307

 

 

 

آدرس پستی :

یزد میدان عالم بلوار شهدای گمنام پردیس دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد دانشکده بهداشت .

 صندوق پستی: 8915173160

 

پست الکترونیک :

H.faculty@hotmail.com
Healthfaculty@ssu.ac.ir