رابط بهداشت ، همسری خوب ، مادری مهربان ، دوستی امین ، رازدار و قابل اعتماد برای خانواده و افراد محله خویش است

نام و نام خانوادگی:  حاج حسن سهیلی پور

نام پدر: محمد

تاریخ تولد: 1323

کد ملی:4432004371


 

نام و نام خانوادگی: سید محمد حسینی

نام پدر:حاجی آقا

تاریخ تولد: 1339 

کد ملی: 4431467262


نام و نام خانوادگی: محمدعلی نعیم آبادی

نام پدر:حاج رضا

تاریخ تولد:  1315

کد ملی: 431087559

       


 
    
 

 

 

نام و نام خانوادگی: حسین نعیمی

نام پدر: عباس

تاریخ تولد: 1337

کد ملی: 4459313340

 

  
 

 

نام و نام خانوادگی:  حسین اقبالی

نام پدر: اسماعیل

تاریخ تولد: 1308

کد ملی:5519501882

     

 

 

نام و نام خانوادگی: علی اکبر صفری

نام پدر: حسین

تاریخ تولد: 1325

کد ملی: 5519741557

      

 

 

نام و نام خانوادگی: حسین باقری

نام پدر: عباس

تاریخ تولد: 1325

کد ملی: 5519741581