تعريف پزشک خانواده:

پزشک خانواده داراي حداقل مدرک دکتراي حرفه اي پزشکي و مجوز معتبر کار پزشکي است پزشک خانواده مسئوليت دارد خدمات سلامت را بدون تبعيض سني ، جنسي، ويژگي هاي اقتصادي اجتماعي و ريسک بيماري در اختيار فرد ، خانواده ، جمعيت و جامعه تحت پوشش خود قراردهد پزشک خانواده در صورت لزوم بايد براي حفظ و ارتقاي سلامت ، از ارجاع فرد به سطوح بالاتر استفاده کند و مسئوليت پيگيري تداوم خدمات با او خواهد بود . افراد تحت پوشش پزشک خانواده براي دريافت خدمات بهداشتي و درماني به او مراجعه مي کنند و هر کس مايل نباشد از طريق وي وارد سيستم دريافت خدمات شود موظف است تمام هزينه هاي درماني را شخصاً پرداخت نمايد.

طرح پزشک خانواده و نظام ارجاع:

در اين طرح بيمار فقط به يک پزشک مراجعه مي کند و اطلاعات پرونده پزشکي بيمار نزد همان پزشک است و خدمات بهداشتي و درماني مورد نياز توسط وي يا ساير افراد تيم سلامت (پرستار،ماماوغيره) به بيمار ارائه مي شود در صورت نياز بيمار به خدمات تخصصي، با برگه ارجاع وي را به مرکز تخصصي ارجاع داده و پس از درمان شرح مراحل تشخيص و درمان در همان برگه ارجاع ثبت و از طريق بيمار به پزشک خانواده تحويل داده مي شود.

به همين ترتيب در صورت نياز به خدمات فوق تخصصي بيمار از طريق همان برگه ارجاع خدمات مورد نياز را دريافت کرده و مجدد اطلاعات مربوط به شرح درمان در آن ثبت و تحويل بيمار مي شود.

اسامی پزشکان و ماماهای شاغل در طرح پزشک خانواده

مرکز بهداشت شهرستان یزد

ردیف

نام  و نام خانوادگی

سمت

نام مرکز

1

محمود مهنام

پزشک

دهنو

2

معصومه قاعدی

ماما

دهنو

3

رضیه کلانتری

پزشک

زارچ

4

اعظم دهقانی

ماما

زارچ

5

مژگان نارگونی

پزشک

خیرآباد

6

جمیله کارگر

ماما

خیرآباد

7

اکرم محمودی برکت

پزشک

رحمت آباد

8

زهرا پور شرافتی

ماما

رحمت آباد

9

کبری ریاحی

ماما

نجف آباد

10

فرزانه طالبی نسب

پزشک

مسکن

11

مریم کوچکی پور

ماما

مسکن

12

مجید دهقانی

پزشک

محمدآباد

13

مریم اسلامی

ماما

محمد آباد

14

شکوفه آریا فر

پزشک

فهرج  -  خویدک

15

مریم دشتی

ماما

فهرج -  خویدک

16

محبوبه حاتمی زاده

پزشک

احمد آباد

17

نگین رنجبر

ماما

شاهدیه