اطلاعات تماس

خانه های بهداشت

خانه بهداشت

خانه بهداشت محیطی ترین واحد ارائه خدمت در نظام شبکه هاي بهداشتی درمانی کشورکه بسته به شرایط جغرافیایی بویژه راههاي ارتباطی و جمعیت ممکنست یک یا چند روستا را در پوشش خدمات خود داشته باشد.درخانه بهداشت فقط یک رده شغلی از کارکنان بهداشت خدمت می کنندکه بر حسب جنس بهورز زن یا بهورز مرد نامیده می شوند.تعداد بهورزان یک خانه بهداشت با توجه به پراکندگی روستاهاي تحت پوشش وجمعیت آنها متغیر است .

عمده ترین وظایف خانه بهداشت عبارت است از :

·         بازدید منازل و سرشماري سالانه جمعیت

·         ثبت اطلاعات عملکرد روزانه 

·         آموزش بهداشت

·         تشکیل گروههاي داوطلب و شوراهاي بهداشت محلی

·         مراقبت از زنان باردار 

·         مراقبت از کودکان

·          تنظیم خانواده

·         آموزش و مراقبت تغذیه اي

·         بهداشت مدارس و مراقبت از دانش آموزان

·         بهداشت دهان و دندان

·         ایمنسازي

·         نظارت بر موازین بهداشت حرفه اي

·         بهداشت محیط مکانهاي عمومی و مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی

·         بیماریابی

 

·         کمکهاي اولیه درمان و پیگیري درمان بیماریها  ارجاع فوریتها و.....

پایگاه های بهداشت

پایگاه بهداشت

کلیه خدمات بهداشتی که در روستا بعهده خانه هاي بهداشت قراردارد در مناطق شهري بعهده پایگاه بهداشتی است.تفاوت وظایف پایگاه وخانه بهداشت درسه نکته زیراست.

در پایگاه بهداشتی :

علاوه بر خدمات بهداشتی ذکر شده در وظایف خانه بهداشت امکان گذاشتن IUD و تهیه پاپ اسمیر فراهم است .

مراجعه کارکنان به منازل الزامی نیست و پیگیري خدمات ازطریق رابطین بهداشتی انجام می گیرد.

کارکنان وظیفه پرداختن به خدمات درمانی را ندارند.

با توجه به اینکه محدوده جغرافیایی پوشش یک پایگاه بهداشتی بین 1 تا4 کیلومتر مربع متغیراست بنابراین بطور متوسط جمعیتی حدود 12 هزار نفردر پوشش هرپایگاه بهداشتی قرارخواهد گرفت که براي ارائه خدمات بهداشتی درمانی به این تعداد جمعیت به کارکنان زیر نیاز خواهد بود:

یک نفر ماما که علاوه بر مسئولیت پایگاه بهداشتی ,گذاشتن, IUD تهیه پاپ اسمیرو مراقبتهاي زنان باردار را برعهده خواهد داشت.

3 نفر کاردان بهداشتی زن که یکی همه روزه به مدارس و کارگاههاي داراي کارگران زن سرکشی می کند، نفر دیگر همه روزه با  رابطین بهداشتی در تماس خواهد بود و علاوه بر تشکیل کلاس و جلسات آموزشی نیازهاي عملی آنان را مرتفع خواهد نمود.

نفر سوم نیز همیشه درمحل پایگاه حاضرخواهد بود تا خدمات لازم را به مراجعین ارائه کند تقسیم کار بین کاردانها ثابت نیست و هر ازچند گاه وظایف آنان تعویض می گردد. یک نفر کاردان بهداشتی مرد که خدمات بهداشت حرفه اي، محیط، مدارس پسرانه، بهداشت خانواده مردان و سرویسهاي اپیدمیولوژیک اولیه را درمنطقه تحت پوشش برعهده دارد.

 

مراکز بهداشتی درمانی روستایی

مرکز بهداشتی درمانی روستایی

مرکز بهداشتی درمانی روستایی تنها واحد پزشکی دولتی مستقر در مناطق روستایی است که بوسیله پزشک عمومی اداره می شود.این واحد ضمن نظارت بر فعالیت خانههاي بهداشت و هدایت آنها ,نیازهاي درمان تخصصی وبستري جمعیت تحت پوشش خود را از طریق ارجاع و ارتباط با بیمارستان شهرستان تأمین می کند .محل استقرارمرکز بهداشتی درمانی روستایی نسبت به روستاهاي محل استقرار خانه هاي بهداشت تابعه به گونه اي است که مرکز در مسیر حرکت طبیعی جمعیت روستاهاي مذکور قرار میگیرد.

عمده ترین وظایف مرکز بهداشتی درمانی روستایی بقرار زیر است :

·         جمع آوري ,کنترل و دسته بندي اطلاعات و آمارها

·         کنترل ,پیگیري و اجراي برنامه هاي بهداشتی

·         پذیرش بیماران

·         ارائه خدمات بهداشت دهان و دندان

·         مشارکت در فعالیتهاي آموزشی

·         انجام آزمایشات پاراکلینیکی

·     بازدید منظم و مستمرهفتگی ازخانه هاي بهداشت تحت پوشش که دراین بازدیدها هم فعالیتهاي انجام شده توسط بهورزان کنترل می گردد و همه موارد نیازمند ویزیت توسط پزشک معاینه شده وتحت درمان قرارمی گیرند.

در برخی از مراکز بهداشتی درمانی روستایی که درمسیرحرکت طبیعی چند مرکز بهداشتی درمانی دیگرقرارگرفته و گلوگاه عبور جمعیتی حدود بیست هزار نفر باشد مشروط بر اینکه فاصله این محل تا نزدیکترین شهري که بیمارستان یا زایشگاه دارد از یکساعت بیشتر باشد بخشی بنام تسهیلات زایمانی ضمیمه مرکز بهداشتی درمانی روستایی ایجاد می شود که وظیفه آن ارتباط با ماماهاي روستایی منطقه و آموزش آنان

·         انجام زایمان هاي طبیعی  مراقبت بعد از زایمان

·         گذاردن IUD

·         تهیه پاپ اسمیر

·         تنظیم خانواده

·         مشارکت در برنامه هاي بهداشتی و سرکشی به خانه هاي بهداشت تابعه میباشد.

 

·     در مرکز بهداشتی درمانی روستایی مجموعه اي از کارکنان دوره دیده و کاردانان بهداشتی با رهبري و هدایت پزشک عمومی انجام وظیفه میکنند.تعداد پرسنل در مرکز بهداشتی درمانی روستایی بسته به تعداد خانه هاي بهداشت تحت پوشش و جمعیت ساکن در محدوده جغرافیایی آنها متغیر است .

مراکز بهداشتی درمانی شهری

مرکز بهداشتی درمانی شهري

مرکز بهداشتی درمانی شهري یکی از واحدهاي پزشکی دولتی است که در مناطق شهري درکنار سایر واحدها اعم از خصوصی ،خیریه و... نسبت به ارا ئه خدمات بهداشتی درمانی در شهرها اقدام می کند.

مرکزبهداشتی درمانی شهري برحسب تراکم جمعیت در منطقه جغرافیایی مربوطه یک یا چند پایگاه بهداشتی را تحت پوشش دارد .درمرکز بهداشتی درمانی شهري نیز مانند مرکز بهداشتی درمانی روستایی تعدادي ازکارکنان دوره دیده وکاردانان بهداشتی با هدایت و رهبري پزشک عمومی فعالیت می کنند.تعداد پرسنل شاغل در مرکز بهداشتی درمانی شهري با توجه به تراکم جمعیت تحت پوشش و تعداد پایگاههاي بهداشتی تابعه تعیین می گردد.