تهيه برنامه عملياتي ساليانه برنامه مادران

نظارت بر عملكرد پرسنل واحدهاي محيطي در زمينه اجراي مراقبتهاي ادغام يافته سلامت مادران

جمع آوری آمار زنان باردار ،پاپ اسمیر، فعالیتهای اموزشی مادران ، واکسیناسیون زنان باردار، آمار زنان باردار افاغنه وارسال به معاونت محترم بهداشتی

محاسبه شاخص هاي برنامه مادران

هماهنگي با واحد بهداشت خانواده معاونت بهداشتي در خصوص برنامه مادران

آموزش پرسنل محيطي ـ ستادي ـ رابطين متخصص ادارات ـ پرسنل جدید الورود ـ بهورزان- زنان کمیته امداد-دانشجويان و

تکمیل پرسشنامه مرگ مادران باردار

عضويت در كميته مرگ و مير مادران

هماهنگي تشكيل كميته بررسي علل مرگ و مير مادران

هماهنگي با مراكز بهداشتي درماني شهري و روستايي و پايگاه ها جهت برگزاري كلاس آموزشي وي‍ژه مادران در دوران بارداري و پس از زايمان

پیگیری در خواست  تجهیزات مورد نیاز مراکز، پایگاهها و خانه های بهداشت جهت رفع کمبودها

پیگیری تعمیر  تجهیزات مورد نیاز مراکز، پایگاهها و خانه های بهداشت جهت رفع کمبودها

تهيه و تحویل وسايل وفرم های مورد نياز ماما یی در مراکز

ارسال مصوبات کمیته های مرگ ومیر مادران به مراکز بهداشتی درمانی

پیگیری مداخلات مطرح شده در کمیته های مرگ ومیر مادر در پایش های بعمل آمده از مرکز بهداشتی درمانی شهری و روستایی

پیگیری  نقل وانتقال زنان باردار به داخل وخارج شهرستان

تشکیل کلاسهای آمادگی زایمان طبیعی دربعضی از  مراکز

جمع آوری آمار زنان باردار پرخطر وارسال به معاونت بهداشتی

پیگیری زنان باردار پر خطرگزارش شده از بیمارستانها

پیگیری بستری وارجاع زنان باردار پرخطر وبی بضاعت در بیمارستان

هماهنگی جهت جابجایی نیروهای مامایی با مسئول محترم واحد بهداشت خانواده