روابط عمومی مرکز بهداشت شهرستان یزد

مهندس مجید حائریان فر

شماره تماس 03536248021 واحد روابط عمومی