نام و نام خانوادگی :  خانم مهدیه انتظاری

سمت :    کارشناس آموزش علوم پایه

پست الکترونیک :entezari@gmail.com

ساعت و محل حضور :

شنبه الی چهارشنبه 7:30  الی 16

 

 

 
 

 نام و نام خانوادگی :  آقای اکبر نعمت خواه

سمت :    کارشناس آموزش فیزیوپاتولوژی

پست الکترونیک :nematkhah@gmail.com

ساعت و محل حضور :

شنبه الی چهارشنبه 7:30  الی 16