نام ونام خانوادگی:  حاج حسن سهیلی پور                                                         

متولد:                    1323       

نام پدر:                    محمد

شماره شناسنامه :   629

کدملی:                  4432004371

 

نام ونام خانوادگی:  سید محمد حسینی                                                        

متولد:                    1339

نام پدر:                    حاجی آقا

شماره شناسنامه :   707

کدملی:                  4431467262

نام ونام خانوادگی:  محمد علی نعیم آبادی                                                         

متولد:                    1315

نام پدر:                    حاج رضا

شماره شناسنامه :   1735

کدملی:                  431087559

 

نام ونام خانوادگی:  حسین نعیمی                                                        

متولد:                    1337

نام پدر:                    عباس

شماره شناسنامه :   6323

کدملی:                  4459313340

 

نام ونام خانوادگی:  حسین اقبالی                                                        

متولد:                    1325

نام پدر:                    حسین

شماره شناسنامه :   35 

کدملی:                  5519741557

 

نام ونام خانوادگی:  حسین باقری                                                        

متولد:                    1325

نام پدر:                    عباس

شماره شناسنامه :   38

کدملی:                  5519741581