شهر سالم روستای سالم برای توسعه ای پایدار

شهر سالم شهري است كه محيط فيزيكي واجتماعي آن سلامت را ترويج نمايد در شهر سالم پيوسته با فراهم آمدن شرايط مطلوب فر اگير نمودن همكاري بين بخشي محيطي فراهم مي گردد كه شهر وندان ضمن مشاركت وحمايت يكدگير درانجام كليه امور زندگي قابليت هاي خويش را به حداكثر ممكن رسانيده واين قابليت ها به فعليت برسد .

 

چرا شهر سالم ؟

برنامه ((سلامت براي همه)) درسال 1977 و(( مراقبت هاي اوليه بهداشتي )) درسال 1978 توسط سازمان جهاني بهداشت تدوين وارائه گرديد وتمام كشورهاي اين سازمان متعهد به اجراي آن گرديدند.

ماحصل اين ديدگاه با اين حقيقت همراه بود كه براي حفظ وارتقاء سطح سلامت افراد جامعه بخش بهداشت به تنهايي كاري از پيش نمي برد وتمامي بخش هاي توسعه اقتصادي ، اجتماعي ، فرهنگي بايد با تدوين برنامه هاي همسو دراين راستا گام بردارند .ومشاركت مردمي برنامه ها مكمل آن مي باشد .لذا تفكر برنامه شهر سالم از اينجا آغاز ودرسال 86-1985 توسط سازمان جهاني بهداشت اجرائي شد اين برنامه از سال 1370 در ايران انجام وتا كنون ادامه دارد .

                                             

هدف : بهبود سلامت وكيفيت زندگي ساكنين شهر ها بخصوص شهر وندان كم در آمد با بهبود شرايط زندگي وفراهم كردن خدمات بهداشتي وزيست محيطي

فعاليتها : اين برنامه درسال 1379 در شهر شيراز آغاز وكليه مراحل اوليه مطالعات پايه برنامه ريزي وهماهنگي هاي لازم تا قبل از اجرادر طول سال با جديت تمام پيگيري گرديد وليكن ازآنجائيكه كه مهم ترين اصل ((شهر سالم )) همكاري بين بخشي مي باشد ،به دليل عدم همكاري مناسب بين بخشي اين برنامه با موفقيت توام نبوده وبه مرحله عمل نرسيد به دنبال اين تجربه ، برنامه ريزان درصدد آن بر آمدند تا شهر ديگري كه حداقل مشكلات بين بخشي را دارا مي باشد انتخاب نمايند وشهر آباده به عنوان بهترين گزينه انتخاب ومراحل اوليه از نيمه دوم سال 84 آغاز گرديد وهم اكنون در دست اجرا است .

مفهوم BDN:

رويكرد نيازهاي اساسي توسعه (( Bausic   development needs))- فرآيندي است كه هدف آن دسترسي به زندگي با كيفيت بهتر با تحقق (( سلامت براي همه )) مي باشد دراين رويكرد كه سمت وسوي آن توسط خود مردم تبيين شده ضريب اعتماد به نفس مردم از طريق مديريت امور وتامين نيازهاي مالي توسط خودشان بالا رفته وهمكاريهاي بين بخشي را به طور قابل توجهي فراهم مي كند اين رويكرد در جوامع روستائي به مورد اجراء در مي آيد .

چرا BDN ؟

تجربه نشان مي دهد كه سطح سواد وميزان در آمد از عناصر ممتاز در كاهش ميزان مرگ ومير مادران ونوزادان محسوب مي شوند عوامل محيطي شامل سكنه ، اب ، بهسازي محيط ، كيفيت هوا، فرهنگ غذائي وشيوه زندگي نيز درامر سلامت وتوسعه پايدار حائز اهميت شاياني هستند رويكرد BDNبا توجه به مطالب ذكر شده ودقيق بر خلاف روشهاي سنتي جهت تحقق رسيدن به عدالت واحتياجات ضروري جهت ارتقاء بهبود وضعيت بهداشت مي باشد دراين رويكرد مردم به منزله مجري وكاركنان دولت به منزله فراهم كنندگان تسهيلات وحامي عمل مي كنند .

هدف : دسترسي به زندگي با كيفيت بهتر براي همه آحاد جامعه روستائي از طريق ارائه نيازهاي اساسي آنان ، توسعه تلفيقي- اجتماعي بر پايه مشاركت عامه مردم وهمكاريهاي بين بخشي واحساس مالكيت نزد افراد جامعه می باشد