سرپرست امور ارتقا و ارزشیابی

نام و نام خانوادگی :  طاهره سلطانی

 

تحصیلات:کارشناس ارشد آموزش بهداشت

شماره تلفن مستقیم: 382091580-31492215(035)

آدرس:  دانشکده بهداشت طبقه3 سالن A

شماره اتاق: 321

پست الکترونیکی: soltanitahere[at]gmail.com