نام و نام خانوادگی :  دکتر گیلدا اسلامی

دانشیار انگل شناسی پزشکی

سمت :  مدیر گروه انگل شناسی و قارچ شناسی

پست الکترونیک :

g_eslami @ssu.ac.ir

Initiates file downloadجهت دریافت فایل رزومه کلیک نمایید

Opens external link in new windowGoogle Scholar Citation

Opens external link in new windowScopus

Opens external link in new windowسامانه علم سنجی

ساعت و محل حضور :

 دانشکده پزشکی -گروه انگل شناسی و قارچ شناسی

تمامی روزهای هفته از 8 الی 17

 

 

 

 

 

 

 

دکترعباسعلي  جعفري ندوشن

استادقارج شناسی پزشکی

Initiates file downloadرزومه ( CV )

a.jafari45@ssu.ac.ir
jaabno@gmail.com

محل و ساعت حضور:

شنبه و دوشنبه ساعت: 7:30 الی 16
  

 

 

دکترعلی  فتاحي بافقي


استاد انگل شناسی پزشکی

Initiates file downloadرزومه ( CV )

afbafghi@ssu.ac.ir


محل و ساعت حضور:

از شنبه تا چهارشنبه از ساعت 7:30 الی 16


 

 

 

  محمود عزيزي

مربي قارچ شناسي پزشكي

Initiates file downloadرزومه ( CV 

mahmoudazizi@ ssu.ac.ir

محل و ساعت حضور:

از شنبه تا چهارشنبه از ساعت7:30 الی 16
 

 

 

 

 

 دكترگيلدا  اسلامی

دانشیار انگل شناسی پزشکی

Initiates file downloadرزومه ( CV )

g_eslami@ssu.ac.ir


محل و ساعت حضور:

از شنبه لغایت چهارشنبه از ساعت7:30 الی16

                        

                   

دکترفرزانه  میرزایی

استادیار

Initiates file downloadرزومه (CV)

Mirzaie.farzaneh@yahoo.com

محل و ساعت حضور :

شنبه ها از ساعت 7:30 الی 16

دانشکده پیراپزشکی

یکشنبه تا چهارشنبه از ساعت 7:30 الی 16

دانشکده پزشکی

نام و نام خانوادگی :  خانم مرضیه بیگم مدرس ثانوی

سمت :  کارشناس گروه انگل شناسی و قارچ شناسی

پست الکترونیک :

fatemehkuchakzade@gmail.com

ساعت و محل حضور :

شنبه الی چهارشنبه از 7 تا 15

 

نام و نام خانوادگی : خانم سهیلا پورنصیر

سمت :  کارشناس گروه انگل شناسی و قارچ شناسی

پست الکترونیک :

pornasir4126 @gmail.com

ساعت و محل حضور :

شنبه تا چهارشنبه از 7 الی 15