برنامه هفتگی درسی خانم دکتر گیلدا اسلامی در نیمسال دوم 98-97

 برنامه هفتگی درسی آقای دکتر فتاحی در نیمسال دوم 98-97

 برنامه هفتگی درسی آقای دکتر جعفری در نیمسال دوم 98-97

برنامه هفتگی درسی آقای دکتر میرزایی در نیمسال دوم 98-97

برنامه هفتگی گروه انگل شناسی و قارچ شناسی در نیمسال دوم 98-97

برنامه هفتگی کارشناسی ارشد انگل شناسی پزشکی دوره پنجم

برنامه هفتگی کارشناسی ارشد انگل شناسی پزشکی دوره ششم ترم اول نیمسال اول

برنامه هفتگی کارشناسی ارشد انگل شناسی پزشکی دوره پنجم ترم سوم در نیمسال اول تحصیلی 97-98