درس انگل شناسی و قارچ شناسی - دانشجویان دندانپزشکی پردیس- نیمسال دوم 98-97

  

 

 

درس انگل شناسی و قارچ شناسی - دانشجویان داروسازی پردیس پزشکی - نیمسال دوم 98-97

درس انگل شناسی پزشکی - دانشجویان علوم آزمایشگاهی ناپیوسته - نیمسال دوم 98-97

درس انگل شناسی 1 (کرم شناسی) - دانشجویان علوم آزمایشگاهی پیوسته - نیمسال دوم 98-97

Initiates file downloadدرس قارچ شناسی پزشکی - دانشجویان علوم آزمایشگاهی ناپیوسته - نیمسال دوم 98-97

درس انگل شناسی - دانشجویان بهداشت عمومی - نیمسال دوم سال تحصیلی 98-97

درس انگل شناسی و قارچ شناسی - دانشجویان پزشکی پردیس بین الملل - نیمسال دوم سال تحصیلی 98-97 

 

درس انگل شناسی - دانشجویان پرستاری - نیمسال دوم سال تحصیلی 98-97

درس انگل شناسی - دانشجویان مامایی - نیمسال دوم سال تحصیلی 98-97

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

درس کرم شناسی 1 - دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی 97 - نیمه دوم سال تحصیلی 98-97

درس تک یاخته شناسی 1 - دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی 97 - نیمه دوم سال تحصیلی 98-97

درس ایمنی شناسی 2 - دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی 97 - نیمه دوم سال تحصیلی 98-97