اولویتهای پژوهشی گروه

 

1-     بررسی اثر گیاهان دارویی بر روی انگلهای تک یاخته ای (مانند لیشمانیا، توکسوپلاسما، ژیاردیاو ..) در شرایط In vivo  و In vitro 

2-     بررسی اثر گیاهان دارویی بر روی انگلهای پر یاخته ای(کرمها) در شرایط In vivo  و In vitro 

3-     بررسی اثر گیاهان دارویی  در درمان عفونتهای قارچی ( مانند کاندیدا، درماتوفیتها و ..) در شرایط In vivo  و In vitro

4-     تعیین تنوع درون گونه ای تک یاخته ها و بررسی پلی مورفیسم ایزوله های انسانی انگلهای تریکوموناس، ژیاردیا ، کریپتوسپوریدیوم در استان یزد 

5-     بررسی پلی مورفیسم و population structure  در ایزوله های لیشمانیا ( تروپیکا و ماژور) از زخمهای سالک در کشور 

6-      تخلیص و ارزیابی ایمونوژنیسیتی آنتی ژنهای دفعی - ترشحی توکسوپلاسما و کیست هیداتید در محیط In vivo  و vitro IN

7-     تعیین سیمای اپیدمیولوژیک کنونی لیشمانیوز جلدی در استان یزد با تاکید بر تعیین منابع ، مخازن و ناقلین بیماری 

8-     بررسی و مقایسه القاء آپوپتوز در تومور ملانومای ایجاد شده در موش با تزریق سلولهای بنیادی مزانشیمی بیان کننده سیتوکینهای TRALL ، اینترفرون گاما و سلولهای بنیادی بیان کننده همزمان هر دو سیتوکین

9-     تعیین وضعیت کنونی آلودگی به انگلهای روده ای در روستاهای استان یزد 

10- تعیین تنوع درون گونه ای اکینوکوکوس گرانولوزوس بر اساس ایزوله های انسانی به روش مولکولی و سیستماتیک

11- بررسی آلودگی گندم مصرفی استان یزد به قارچهای فوزاریوم مولد سم زرالنون

12- بررسی آلودگی گندمهای سیلو و آردهای توزیعی در شهر یزد به قارچهای مولد آفلاتوکسین 

13- تعیین گونه های کاندیدا جدا شده از نمونه های بالینی بیماری کاندیدیازیس شهر یزد

 

 

 

 

 

 

 

Initiates file downloadطرح های تحقیقاتی آقای دکتر جعفری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آقای دکتر عباسعلی جعفری  :

 

Initiates file download-         Airborne Fungi in Tabriz, Comparing Airborne and Clinical Samples of A. fumigatus (2011), Survey and Literature Review

Initiates file download-         Comparison of salivary Candida profile in patients with fixed and removable orthodontic appliances therapy

Initiates file download-         Distribution of Malassezia Species in Patients with Pityriasis versicolor Compared with Healthy Individuals in Yazd, Iran

Initiates file download-         Frequency distribution Candidal vaginitis in women referred to health centers in Yazd

Initiates file download-         Frequency distribution of Bacterial vaginosis in women referred to health

Initiates file download-         Res Dent Sci-v11n1p21-fa

Initiates file download-         Study on Pityriasis versicolor in Patients Referred to Clinics in Tabriz

Initiates file download-         فراوانی آلودگی تصادفی با نمونه های آزمایشگاهی و عوامل زمینه ساز

Initiates file download-         فعاليت ضد قارچي عصاره تام آبي سرشاخه هاي هوايي گياه انغوزه

Initiates file download-         مقايسه آزمايشگاهی ميزان اثربخشی عصاره حنا، هيپوکلريد سديم و نيستاتين در کنترل پلاک کانديدا يی موجود بر روی قطعات رزين آکريل آلوده

Initiates file download-         مقایسه میزان پایداری کاندیدا آلبیکنس، استرپ موتانس و در مواد قالبگیری

Initiates file download-         مقايسه‌ی خواص ضدعفونی کنندگی مايکروويو، سديم هيپوکلريت و نيستاتين در قطعات رزين آکريلی آلوده به کانديدا آلبيکنس

Initiates file download-         A comparison of the efficacy of nystatin and fluconazole incorporated

Initiates file download-         A Survey of Microbial Contamination of New Acrylic

Initiates file download-         A Comparison of the Efficacy of Nystatin and Fluconazole Incorporated

Initiates file download-         A Survey of Microbial Contamination of New Acrylic Removable Denture s Made in

Initiates file download-         Airfungals of Yazd

Initiates file download-         Allium sativum

Initiates file download-         Bacterial fungal contamination

Initiates file download-         Biotechnological information Gene bank registration and application of Gene sequences

Initiates file download-         Candida and staphylococcus colonization in elderlr oral cavity

Initiates file download-         Candida chorm agar and Candida Id agar

Initiates file download-         Candida Colonization on the Denture of Diabetic

Initiates file download-         Candida dubliensis germ tube

Initiates file download-         Comparison of Phenotypic Tests and PCR to Detect Candida albicans From Vaginal Specimens

Initiates file download-         Comparison of the Effectiveness of Sodium Hypochlorite

Initiates file download-         Comparison tissue cont

Initiates file download-         Contamination of whear aflatoxinogen species of Aspergillus flavus

Initiates file download-         Distribution Profile of Candida Species Involved in Angular Cheilitis Lesions Before and After Denture Replacement

Initiates file download-         document

Initiates file download-         Enzymes and Candida denture

Initiates file download-         Evaluation of In Vitro Effectiveness of Seven disinfectants Iranian red cressent J

Initiates file download-         Fluconazole Susceptibility Profile of Candida isolates Recovered

Initiates file download-         Frequency of fungal infections

Initiates file download-         Identification isolation cloning and sequencing of tannase gene from Aspergillus niger

Initiates file download-         IDOSI Evaluation of Presence and Levels of Contamination in

Initiates file download-         Malassezia Species in Patients with Pityriasis

Initiates file download-         Mycotoxins Risks

Initiates file download-         Oral candida carriadge diabetes

Initiates file download-         Oral candidasis in denture users

Initiates file download-         PRODUCTION OF A HUMAN RECOMBINANT ANTIBODY

Initiates file download-         Role of Ph and temperature on C. albicans germ tube

Initiates file download-         Superficial mycosis

Initiates file download-         Survey otomycosis in North west

Initiates file download-         Swimming surface

Initiates file download-         Tabriz bakeries

Initiates file download-         Tabriz bakeries(1)

Initiates file download-         The Rate of Airborne Fungal Contamination in Yazd Textile Factories in 2007

Initiates file download-         Vinegar as a Removing Agent of Candida albicans From Acrylic Resin Plates

Initiates file download-         Zeralenon

Initiates file download-         Zinc Oxide Eugenol