آدرس پستی

 

یزد - صفائیه - بلوار پروفسور حسابی - بلوار شهدای گمنام - پردیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد - دانشکده پزشکی - گروه انگل شناسی و قارچ شناسی

 

 

کدپستی

8915173134

 

 

تلفن

0351-8203410-17

 

 

نمابر

0351-8203414