سامانه جامع بازرسی راهی بسوی آینده

جهت صدور کارت در سامانه :

به سامانه وارد می شویم و بعد به کارتابل کارت بهداشت و قسمت کارت بهداشت جدید را انتخاب می کنیم :

از کادر باز شده و برای ثبت مشخصات کارگر ایکن ثبت کارگر( وسطی) را می زنیم و اطلاعات خواسته شده را بطور کامل تکمیل می کنیم ( نام و نام خانوادگی کد ملی و آدرس ، شماره تلفن همراه الزامی است ) و بعد ذخیره میکنیم .

قسمت دوم برای ثبت مشخصات واحد : ایکن جستجوی واحد را می زنیم و مغازه ای که کارگر در آن کار می کند را از طریق جستجوی نام تابلو و یا کد واحد پیدا کرده و انتخاب و تایید می نماییم.

قسمت سوم : ( مشخصات واریز خزانه ) حتما هر نفر یک فیش پرداخت کند ، روی ایکن مربوط کلیک کرده و اطلاعات فیش واریزی را بطور دقیق وارد می نماییم بخصوص مبلغ ، شماره حساب ، شماره فیش و ...

در قسمت چهارم و پنجم قسمت ثبت مبلغ را انتخاب می کنیم و در تمام قسمت ها صفر (0) درج می کنیم در صورتی که چیزی درج نشود اخطار می دهد.

در قسمت مشخصات آزمایش : تاریخ معرفی به آزمایش و شماره آزمایش درج می گردد.

در قسمت مشخصات کارت بهداشت : نوع صدور ( اولیه یا تجدید کارت ) صادر کننده ( نام کارشناس ) تاریخ صدور و مدت اعتبار به ماه ( حتما عدد 6 و یا 12 ) قید گردد. و در نهایت ذخیره اطلاعات انجام می شود.

توجه نمایید حتما کد ثبت کارت در سامانه را روی کارت صادر شده درج می نماییم وسپس کارت را به متصدی تحویل می دهیم.

به هیچ عنوان کارت فاقد کد سامانه ای تحویل متقاضی نگردد.( قابل توجه مراکزی که کارت سامانه ای را جدی نگرفته اند )

کارت فاقد کدسامانه فاقد اعتبار است.

جهت ثبت بازرسی انجام شده :

به سامانه و بعد به کارتابل واحدها وارد می شویم : مغازه ای که بازدید شده را با توجه به نام واحد ( تابلو ) و یا مشخصات متصدی جستجو و انتخاب می کنیم.

سپس از ردیف بالای واحد انتخاب شده ایکن بازرسی جدید را انتخاب می کنیم .

در صفحه باز شده ابتدا نوع بازرسی ( روتین جهت بازدید های صبح ، طرح تشدید جهت بازدیدهای عصر و صلاحیت ، شکایتی و ... ) انتخاب شود.

تاریخ بازرسی و ساعت بازرسی دقیق ثبت می گردد. و در قسمت شناسه خبر شکایات کد دار استان درج می گردد.

در قسمت عنوان چک لیست حتما انتخاب چک لیست بایستی صورت گیرد.که فرم آیین نامه بطور کامل تکمیل می گردد  و کد 6 رقمی مدیریت پسماند (200301)  و کد رنگی طبقه بندی پسماند (مشکی) انتخاب می گردد. ( بطور پیش فرض کل فرم بلی انتخاب شده است و کارشناس فقط موارد نقص مغازه را خیر انتخاب میکند ) در انتها پیش نمایش و ذخیره نهایی انتخاب می گردد.

رابط سامانه مرکز بهداشت شهرستان

مهدی ملکی سورکی