بیوشیمی علمی است که در سطح ملکولی به ماهیت موجودات زنده و همچنین کلیه فرآیندهای حیاتی می پردازد

 

بنابر این زمینه مطالعاتی این علم تمام موجودات زنده و هدف اصلی آن کشف کلیه فرآیندهای حیاتی در سطح ملکولی می باشد. بخشی از بیوشیمی که به ساختار و عملکرد بدن انسان توجه بیشتری می نماید، بیوشیمی پزشکی نامیده می شود. بیوشیمی پزشکی خود به دو شاخه عمومی و کلینیکی تقسیم می شود. بیوشیمی عمومی عمدتا به ساختار و خواص ملکولهای تشکیل دهنده (بیوملکولها) و همچنین فرآیندهای حیاتی در حال انجام در بدن انسان می پردازد. بیوشیمی کلینیکی شاخه ای از بیوشیمی پزشکی است که مطالعات خود را بیشتر بر روی مایعات بدن انسان متمرکز نموده و نقش اصلی آن پی بردن به ماهیت طبیعی این مایعات و بررسی نمودن تغییرات آن در شرایط غیر طبیعی است. هدف اصلی بیوشیمی کلینیکی تشخیص اولیه، تایید، برآورد شدت، پیشرفت و پیگیری سیر درمان در بیماریهای مختلف می باشد. علم بیوشیمی برای رسیدن به اهداف خود نیاز به روشها و تجهیزات مختلفی دارد، و یکی از زمینه های مطالعاتی آن ابداع و توسعه اینگونه امکانات است.

گروه بیوشیمی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد در سال 1362 همزمان با تاسیس دانشکده پزشکی با دو عضو هیئت علمی، یک کارشناس و 120 متر مربع فضای آزمایشگاهی شروع بکار نمود. در ابتدا کارگروه ارائه 5 واحد بیوشیمی عمومی نظری و یک واحد بیوشیمی عملی برای دانشجویان پزشکی بود. در سال1362 و با تاسیس رشته دندانپزشکی در دانشگاه 5 واحد بیوشیمی دندانپزشکی و در سال1372با تشکیل مجموعه پیراپزشکی ارائه دروس بیوشیمی رشته های مختلف آن مجموعه نیز بر عهده این گروه گذاشته شد. گروه بیوشیمی با تکمیل کادر و تجهیزات خود در سال 1375 درخواست تاسیس دوره کارشناسی ارشد بیوشیمی نمود و در سال 1379 با در خواست فوق موافقت بعمل آمد. در مهر سال 1380 با پذیرش 4 نفر دانشجو رسما دوره کارشناسی ارشد بیوشیمی در این گروه راه اندازی و تابحال شش دوره دانشجو در این مقطع فارغ التحصیل شده اند. در حال حاضر گروه بیوشیمی 2 نفر دانشیار، 3 نفر استادیار، 1 نفر مربی و 2 نفر کارشناس در اختیار دارد و سالیانه حدود 100واحد درسی را برای رشته های پزشکی، دندانپزشکی، کارشناسی ارشد بیوشیمی، کارشناسی ارشد سایر رشته ها، کارشناسی و کاردانی علوم آزمایشگاهی، بهداشت، پرستاری، مامائی، اتاق عمل و هوشبری ارائه می نماید. گروه دارای امکانات و تجهیزات پژوهشی قابل توجهی بوده و آماده ارائه خدمات تخصصی تحقیقاتی به محققین در رشته های مختلف علوم پایه و بالینی می باشد. از جمله امکانات و تجهیزات تخصصی این گروه می توان به انواع اسپکتروفوتومترهای معمولی و ماورای بنفش، فلوئوریمتر، امکانات لازم برای اجرای انواع روشهای کروماتوگرافی، امکانات برای اجرای انواع روشهای الکتروفورز، انواع روشهای ایمونوشیمیایی، سانتریفوژ یخچال دار، اولتراسانتریفوژ ............ اشاره نمود.