گروه پاتولوژی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد در سال 1362 تاسیس شد. محل ان ابتدا در بیمارستان شهید رهنمون واقع بوده و در سال 1380 به بیمارستان شهید صدوقی یزد منتقل گردید.سالیانه حدود 9000 نمونه پاتولوژی و بیش از 3000 نمونه سیتولوژی را پذیرش میکند.در حال حاضر گروه پاتولوژی دارای  4  عضو هیئت علمی میباشد که 2 نفر دانشیار و 2 نفر استادیار هستند.از نظر وضعیت استخدامی 2نفر  رسمی  قطعی و 2 نفر رسمی آزمایشی می باشند که  3 نفردر بیمارستان شهید صدوقی  و یک نفر در  ازمایشگاه مرکزی و بیمارستان شهید صدوقی مشغول به کار می باشند.