نام و نام خانوادگی :

آقای سید علی میرغنی زاده      

                 

سمت :   مدیر گروه

پست الکترونیک:

sambafghi@yahoo.com

Initiates file downloadجهت دریافت فایل رزومه کلیک نمایید

ساعت و محل حضور :

شنبه تا چهارشنبه 8 الی 16 دانشکده پزشکی

 

 

 

نام و نام خانوادگی :  آقای دکتر علی شمس

سمت :  هیئت علمی گروه ایمونولوژی پزشکی

پست الکترونیک: alishams@ssu.ac.ir

 


Initiates file downloadجهت دریافت فایل رزومه کلیک نمایید

ساعت و محل حضور :

شنبه تا چهارشنبه 8 الی 16 دانشکده پزشکی

 
 

 

نام و نام خانوادگی :  آقای سیدعلی میرغنی زاده

سمت :  مدیر گروه

پست الکترونیک:  sambafghi@yahoo.com

 


Initiates file downloadجهت دریافت فایل رزومه کلیک نمایید

ساعت و محل حضور :

شنبه تا چهارشنبه 8 الی 16 دانشکده پزشکی

 
 

 

نام و نام خانوادگی :  آقای دکتر رضا منصوری

سمت :  هیئت علمی گروه ایمونولوژی پزشکی

پست الکترونیک: rmm542003@yahoo.com

 


Initiates file downloadجهت دریافت فایل رزومه کلیک نمایید

ساعت و محل حضور :

شنبه تا چهارشنبه 8 الی 16 دانشکده پزشکی


 

 

نام و نام خانوادگی :  آقای دکتر حسین هادی

سمت :  هیئت علمی گروه ایمونولوژی پزشکی

پست الکترونیک: hhadi@ssu.ac.ir

 


Initiates file downloadجهت دریافت فایل رزومه کلیک نمایید

ساعت و محل حضور :

شنبه تا چهارشنبه 8 الی 16 دانشکده پزشکی

 
 


نام و نام خانوادگی :  آقای دکتر مرتضی صمدی

سمت :  دانشیار  گروه ایمونولوژی پزشکی

پست الکترونیک: samadi@ssu.ac.ir

 


Initiates file downloadجهت دریافت فایل رزومه کلیک نمایید

ساعت و محل حضور :

شنبه تا چهارشنبه 8 الی 16 دانشکده پزشکی

 
 

 

نام و نام خانوادگی : آقای دکتر محمد طاهر طهوری

سمت :  هیئت علمی گروه ایمونولوژی پزشکی

پست الکترونیک:

immuno.2006@yahoo.com


Initiates file downloadجهت دریافت فایل رزومه کلیک نمایید

ساعت و محل حضور :

شنبه تا چهارشنبه 8 الی 16 دانشکده پزشکی

 

آقای حسین رهاوی

کارشناس گروه ایمونولوژی

محل و ساعت حضور:

 شنبه تا چهارشنبه از ساعت 7:30الی15

خانم فاطمه زارع
کارشناس گروه ایمنی شناسی


محل و ساعت حضور:
شنبه تا چهارشنبه از ساعت 7:30 الی 15

 

خانم رشیدیان
کارشناس گروه ایمنی شناسی

محل و ساعت حضور:
شنبه، دوشنبه و چهارشنبه از ساعت 7:30 الی 15

 

آقای اسدی
کارشناس گروه ایمنی شناسی

محل و ساعت حضور:
شنبه، یکشنبه و دوشنبه از ساعت 7:30 الی 15