نام و نام خانوادگی :  دکتر علی مرادی(دانشیار)                 

سمت :  مدیر گروه

پست الکترونیک :  morady2008@gmail.com

Initiates file downloadجهت دریافت فایل رزومه کلیک نمایید

ساعت و محل حضور :

 

نام و نام خانوادگی :  دکتر جواد محیطی        

سمت :  استاد گروه بیوشیمی  

  پست الکترونیک :

mohiti_99@yahoo.com

 mohiti@ssu.ac.ir

جهت دریافت فایل رزومه کلیک نمایید

ساعت و محل حضور :

روزهای کاری ساعت  13-8

         

نام و نام خانوادگی :  دکتر علی مرادی ( استادیار)        

سمت :  معاون آموزشی گروه بیوشیمی  

پست الکترونیک :

morady2008@gmail.com

جهت دریافت فایل رزومه کلیک نمایید

ساعت و محل حضور :

روزهای کاری ساعت  16-8

 

 

      

نام و نام خانوادگی :  دکتر فاطمه پوررجب        

سمت :  استادیار گروه بیوشیمی  

پست الکترونیک :

جهت دریافت فایل رزومه کلیک نمایید

ساعت و محل حضور :

روزهای کاری ساعت  16-8نام و نام خانوادگی : دکتر کوروش گودرزوند       

سمت :  استادیار گروه بیوشیمی 

پست الکترونیک :

kgvand@yahoo.com


جهت دریافت فایل رزومه کلیک نمایید

ساعت و محل حضور :

 روزهای کاری ساعت  16-8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  

 

 

نام و نام خانوادگی : 

آمنه خدارحمی

سمت :  کارشناس ارشد گروه بیوشیمی  

پست الکترونیک :

ameneh.khodarahmi66@gmail.com

جهت دریافت فایل رزومه کلیک نمایید

ساعت و محل حضور : تمام وقت حضور در گروه

 

 

نام و نام خانوادگی :

 جلیل میربیگی

سمت :  کارشناس گروه بیو شیمی

پست الکترونیک :

Mirbeigy2001@yahoo.com

 ساعت و محل حضور : تمام وقت حضور در گروه

 

نام و نام خانوادگی :  دکتر بمانعلی جلالی

سمت : دانشیارگروه بیوشیمی  

  پست الکترونیک :

bajalali@yahoo.com

جهت دریافت فایل رزومه کلیک نمایید

ساعت و محل حضور :

 

 

نام و نام خانوادگی :  دکتر سید مجتبی بهشتی تبار         

سمت :  استادیار گروه بیوشیمی  

پست الکترونیک :

m.beheshtitabar@yahoo.com


جهت دریافت فایل رزومه کلیک نمایید

ساعت و محل حضور :

 

 

 

 

 

 

نام و نام خانوادگی : خانم نیره پارسائیان        

سمت :  مربی گروه بیوشیمی  

پست الکترونیک :

parsaeyan@ssu.ac.ir


جهت دریافت فایل رزومه کلیک نمایید

ساعت و محل حضور :