نام و نام خانوادگی :  دکتر مرتضی انوری

سمت : دانشیار-  مدیر گروه بیولوژی و علوم تشریح

پست الکترونیک : anvari@ssu.ac.ir


جهت دریافت رزومه کلیک نمایید

ساعت و محل حضور :

شنبه تا چهارشنبه از ساعت 7 الی 16

 

 

نام و نام خانوادگی :  دکتر مرتضی انوری

سمت : دانشیار-  مدیر گروه بیولوژی و علوم تشریح

پست الکترونیک :anvari@ssu.ac.ir

جهت دریافت فایل رزومه کلیک نمایید

ساعت و محل حضور :

شنبه تا چهارشنبه ساعت 7 الی16

نام و نام خانوادگی :  دکتر محمد حسینی

سمت : استاد

پست الکترونیک :

mhosseini81@yahoo.com

Initiates file downloadجهت دریافت فایل رزومه کلیک نمایید

ساعت و محل حضور :

شنبه تا چهارشنبه ساعت 7 الی 16


نام و نام خانوادگی :

  دکترمحمد علی خلیلی 

سمت :استاد

پست الکترونیک :kalili@ssu.ac.ir

Initiates file downloadجهت دریافت فایل رزومه کلیک نمایید

ساعت و محل حضور :

شنبه تا چهارشنبه ساعت 7 الی16نام و نام خانوادگی :  دکترعلیرضا طالبی

سمت :استاد

پست الکترونیک :

prof_talebi@ssu.ac.ir

Initiates file downloadجهت دریافت فایل رزومه کلیک نمایید

ساعت و محل حضور :

شنبه تا چهارشنبه ساعت 7 الی16


نام و نام خانوادگی :دکتر حسین نهنگی

سمت : دانشیار

پست الکترونیک :

Dr.nahangi@ssu.ac.ir

جهت دریافت فایل رزومه کلیک نمایید

ساعت و محل حضور :

شنبه تا چهارشنبه ساعت

نام و نام خانوادگی : دکتر عباس شاهدی 

سمت : استادیار

پست الکترونیک :abbasshahedi@yahoo.com

Initiates file downloadجهت دریافت فایل رزومه کلیک نمایید

ساعت و محل حضور : از شنبه تا چهارشنبه از ساعت 7 الی 16نام و نام خانوادگی :  دکترمریم یادگاری 

سمت :  استادیار

پست الکترونیک :

جهت دریافت فایل رزومه کلیک نمایید

ساعت و محل حضور :

شنبه تا چهارشنبه ساعت 7 الی 16


نام و نام خانوادگی :  ابوالقاسم عباسی

سمت :  استادیار

پست الکترونیک :Abbasi@ssu.ac.ir

جهت دریافت فایل رزومه کلیک نمایید

ساعت و محل حضور :

شنبه تا چهارشنبه ساعت 7 الی16نام و نام خانوادگی :  اقدس میرجلیلی

سمت : کارشناس گروه مسئول سایت گروه

پست الکترونیک :aghdasmirgalili@yahoo.com

ساعت و محل حضور :

شنبه تا چهارشنبه از ساعت 7 الی 15

 

 

نام و نام خانوادگی :  طیبه خیراندیش

سمت : کاردان گروه

پست الکترونیک :

ساعت و محل حضور :

شنبه تا چهارشنبه از ساعت 7 الی 15