نام و نام خانوادگی :  دکتر شکوه تقی پور

سمت :  مدیر گروه

پست الکترونیک :a@ssu.ac.ir

جهت دریافت فایل رزومه کلیک نمایید

ساعت و محل حضور :

 

 

 

 

     


دکتر فریبا بینش

Dr.F Binesh @ yahoo.com

رزومه

محل و ساعت حضور:

از شنبه تا پنج شنبه از ساعت 14 -8 در بیمارستان شهید صدوقی

 

 

 

 

 

 

 

 

 


دکتر مقیمی

Dr_Mansour_Moghimi@yahoo.com

رزومه

محل و ساعت حضور:

از شنبه تا پنج شنبه از ساعت 14 -8 در بیمارستان شهید صدوقی

کارشناسان گروه

 

 

 

خانم اعظم میر جلیلی

کارشناس آزمایشگاه

 

 

طیبه خیر اندیش

فوق دیپلم آزمایشگاه