نام و نام خانوادگی :  دکتر محمد ابراهیم رضوانی

سمت :  مدیر گروه

پست الکترونیک :erezvani@yahoo.com

جهت دریافت فایل رزومه کلیک نمایید

ساعت و محل حضور :

از ساعت 16-8

 

 

 ---------------------

نام و نام خانوادگی :  دکتر منصور اسماعیلی

سمت :  عضو هیئت علمی

پست الکترونیک :ned1382@gmail.com

جهت دریافت فایل رزومه کلیک نمایید

ساعت و محل حضور :

از ساعت 16-8

 

 

   ---------------------------------------

نام و نام خانوادگی :  دکتر سید حسن حجازیان

سمت :  عضو هیئت علمی

پست الکترونیک :hejaziansh@yahoo.com

Initiates file downloadجهت دریافت فایل رزومه کلیک نمایید

ساعت و محل حضور :

از ساعت 16-8

 

 


-------------------------------------

نام و نام خانوادگی :  دکتر فاطمه صفری

سمت :  عضو هیئت علمی

پست الکترونیک :

جهت دریافت فایل رزومه کلیک نمایید

ساعت و محل حضور :

از ساعت 16-8

 

 

 -------------------------------------

نام و نام خانوادگی :  دکترفاطمه زارع

سمت :  عضو هیئت علمی

پست الکترونیک :

جهت دریافت فایل رزومه کلیک نمایید

ساعت و محل حضور :

از ساعت 16-8

 

 

 

 

نام و نام خانوادگی :  سید مجید باقری

سمت :  کارشناس

پست الکترونیک :boss_bagheri@yahoo.com

جهت دریافت فایل رزومه کلیک نمایید

ساعت و محل حضور :

 

 

 -------------------------------------------------

نام و نام خانوادگی :  مهین ایزدی

سمت :  کارشناس

پست الکترونیک :a@ssu.ac.ir

جهت دریافت فایل رزومه کلیک نمایید

ساعت و محل حضور :