اعضای گروه

 

نام و نام خانوادگی :  دکتر ابوالفضل نیک فرجام

سمت : مدیر گروه فیزیک پزشکی

پست الکترونیک:  nickfarjam6262@gmail.com 

                  a.nickfarjam@ssu.ac.ir

Initiates file downloadرزومه

ساعت و محل حضور:  Initiates file downloadبرنامه نیمسال اول 97-96

 شماره تماس در دانشکده پزشکی: 3-38203410 داخلی 298

شماره تماس در دانشکده پیراپزشکی:  36240691داخلی 358

شماره تماس در مرکز پرتودرمانی: 6- 37251174 داخلی 35

 

نام و نام خانوادگی: دکتر علی اصغر پرچ

مدرک: دکترای فیزیک پزشکی

مرتبه علمی: استادیار

Initiates file downloadرزومه(مهر97)

پست الکترونیک: aliparach@gmail.com

محل و ساعت حضور:

Initiates file downloadبرنامه نیمسال دوم98-97

نام و نام خانوادگی: دکتر ابوالفضل نیک فرجام

مدرک: دکترای فیزیک پزشکی

مرتبه علمی: استادیار

Initiates file downloadرزومه

پست الکترونیک: nickfarjam6262@gmail.com

محل و ساعت حضور:Initiates file download برنامه نیمسال اول 97-96

نام و نام خانوادگی: دکتر محمد حسین زارع

مدرک: دکترای فیزیک پزشکی

مرتبه علمی: استادیار

رزومه

پست الکترونیک: mh_zare@yahoo.com

محل وساعت حضور:Initiates file downloadبرنامه نیمسال دوم96-95

نام و نام خانوادگی: دکتر نیما حمزیان

مدرک: دکترای فیزیک پزشکی

مرتبه علمی: استادیار

رزومه

پست الکترونیک: 

محل و ساعت حضور:

 

نام و نام خانوادگی : آقای سید احمد فلاحتی

مدرک : کارشناسی ارشد فیزیک پزشکی

سمت : کارشناس گروه فیزیک پزشکی(مربی)

پست الکترونیک: 

afalahaty@yahoo.com

رزومه

ساعت و محل حضور

 

نام و نام خانوادگی: آقای محمد برزگر مروستی

مدرک : کارشناسی ارشد فیزیک پزشکی

سمت : کارشناس گروه فیزیک پزشکی

پست الکترونیک :

mohamad.b64@gmail.com

رزومه

ساعت و محل حضور :
Initiates file downloadبرنامه نیمسال دوم 95-94