نام و نام خانوادگی :  دکتر هنگامه زندی

سمت :  مدیر گروه

پست الکترونیک: zandi@ssu.ac.ir

 

Initiates file downloadجهت دریافت فایل رزومه کلیک نمایید

ساعت و محل حضور :

شنبه تا چهارشنبه 8 الی 16 دانشکده پزشکی

 

        
 

 

نام و نام خانوادگی :  دکتر محمد باقر خلیلی

سمت :  دانشیار

پست الکترونیک:

Opens window for sending emailkhalili_mb@yahoo.com

 

Initiates file downloadجهت دریافت فایل رزومه کلیک نمایید

ساعت و محل حضور :

یکشنبه ، سه شنبه و چهارشنبه 8 الی 15 دانشکده پزشکی

 
 
 
 

 

نام و نام خانوادگی :  دکتر هنگامه زندی

سمت :  مدیر گروه

پست الکترونیک:

zandi@ssu.ac.ir

 

Initiates file downloadجهت دریافت فایل رزومه کلیک نمایید

ساعت و محل حضور :

شنبه تا چهارشنبه 8 الی 16 دانشکده پزشکی

 
 
 
 

 

نام و نام خانوادگی :  دکتر اکرم آستانی

سمت :  استادیار ویروس شناسی

پست الکترونیک: 

astani_ir@ssu.ac.ir

 

Initiates file downloadجهت دریافت فایل رزومه کلیک نمایید

ساعت و محل حضور :

شنبه تا چهارشنبه 8 الی 16 دانشکده پزشکی

 
 
 
 

 

نام و نام خانوادگی :  آقای احمد مصدق

سمت :  مربی

پست الکترونیک:

mosadegh14@yahoo.com

Initiates file downloadجهت دریافت فایل رزومه کلیک نمایید

ساعت و محل حضور :

شنبه تا چهارشنبه 8 الی 16 دانشکده پزشکی

 
 
 
 


 

 

نام و نام خانوادگی :   دکتر مهدی فتاحی بافقی

سمت :  استادیار

پست الکترونیک:

mehdifatahi371@gmail.com

Initiates file downloadجهت دریافت فایل رزومه کلیک نمایید

ساعت و محل حضور :

شنبه تا چهارشنبه 8 الی 16 دانشکده پزشکی

 
 
 
 

 

نام و نام خانوادگی :  خانم مریم نیری

سمت :  کارشناس گروه                                                    

ساعت و محل حضور :

شنبه تا چهارشنبه 7 الی 15 دانشکده پزشکی

 
 

 

نام و نام خانوادگی :  خانم مهدیه عبدالهی

سمت :  کارشناس گروه                                                    

ساعت و محل حضور :

شنبه تا چهارشنبه 7 الی 15 دانشکده پزشکی