نام و نام خانوادگی :  دکتر سید مهدی کلانتر

سمت :  مدیر گروه

پست الکترونیک : kalantarsm@ystp.ac.ir

جهت دریافت فایل رزومه کلیک نمایید

ساعت و محل حضور : مرکز ناباروری و دانشکده پزشکی

 

 

نام و نام خانوادگی :  دکتر سید مهدی کلانتر

سمت :  مدیر گروه (استاد تمام)

پست الکترونیک : kalantarsm@ystp.ac.ir

جهت دریافت فایل رزومه کلیک نمایید

ساعت و محل حضور : مرکز ناباروری و دانشکده پزشکی

 

نام و نام خانوادگی :  دکتر محمد حسن شیخها

سمت :  عضو هیئت علمی دانشگاه (استاد تمام)

پست الکترونیک : sheikhha@yahoo.com

جهت دریافت فایل رزومه کلیک نمایید

ساعت و محل حضور : مرکز ناباروری و دانشکده پزشکی

 

 

 

نام و نام خانوادگی :  دکتر نسرین قاسمی

سمت :  عضو هیئت علمی دانشگاه (استاد تمام)

پست الکترونیک :

جهت دریافت فایل رزومه کلیک نمایید

ساعت و محل حضور : مرکز ناباروری و دانشکده پزشکی

 

 

 

نام و نام خانوادگی :  دکتر مهتا مظاهری

سمت :  عضو هیئت علمی دانشگاه (استادیار)

پست الکترونیک : mazaheri54@yahoo.com

جهت دریافت فایل رزومه کلیک نمایید

ساعت و محل حضور : مرکز ناباروری و دانشکده پزشکی

 

 

 
ام و نام خانوادگی :  دکتر حسین زارعی جلیانی

سمت :  عضو هیئت علمی دانشگاه

پست الکترونیک : 

جهت دریافت فایل رزومه کلیک نمایید

ساعت و محل حضور : دانشکده پزشکی


نام و نام خانوادگی :  دکتر محمدرضا دهقانی

سمت :  عضو هیئت علمی دانشگاه

پست الکترونیک :

جهت دریافت فایل رزومه کلیک نمایید

ساعت و محل حضور : مرکز ناباروری و دانشکده پزشکی


نام و نام خانوادگی :  دکتر علی داد بین پور

سمت :  عضو هیئت علمی دانشگاه

پست الکترونیک : 

جهت دریافت فایل رزومه کلیک نمایید

ساعت و محل حضور : ستاد مرکزی و دانشکده

پزشکی

 

نام و نام خانوادگی :  دکتر مرضیه لطفی

سمت : عضو هیئت علمی دانشگاه 

پست الکترونیک :

جهت دریافت فایل رزومه کلیک نمایید

ساعت و محل حضور : دانشکده پزشکی

نام و نام خانوادگی :  محمد یحیی وحیدی

پست الکترونیک :

 

نام و نام خانوادگی :  وجیهه دشتی

پست الکترونیک :