نام و نام خانوادگی :  دکتر محمد رضا رحیمی

سمت :  مدیر گروه

پست الکترونیک :mohreza1338@gmail.com

جهت دریافت فایل رزومه کلیک نمایید

ساعت و محل حضور :

 

 

نام و نام خانوادگی :  حجت الاسلام یاوری

سمت :  هیات علمی

پست الکترونیک :yavari.mreza@yahoo.com

Initiates file downloadجهت دریافت فایل رزومه کلیک نمایید

ساعت و محل حضور :

 

 

نام و نام خانوادگی :  سید علی اکبر حسینی شحنه

سمت :  هیات علمی

پست الکترونیک :s.ahosseini@ssu.ac.ir

Initiates file downloadجهت دریافت فایل رزومه کلیک نمایید

ساعت و محل حضور :