ایام هفته

خانم دکتر بینش

خانم دکتر تقی پور

آقای دکتر مقیمی

آقای دکتر اخوان

شنبه

بیمارستان شهید صدوقی ساعت 14-8

بیمارستان شهید صدوقی ساعت 14-8

بیمارستان شهید صدوقی ساعت 14-8

آزمایشگاه مرکزی ساعت 12-8بیمارستان شهید صدوقی ساعت 14-12

یکشنبه

کلاس علوم پایه( پردیس)ساعت 10-8

کلاس علوم پایه( پردیس)ساعت 10-814-5/11 (FDO )

کلاس علوم پایه( پردیس)ساعت 10-8

کلاس علوم پایه( پردیس)ساعت 10-8

دوشنبه

بیمارستان شهید صدوقی ساعت 14-8

بیمارستان شهید صدوقی ساعت 14-8

بیمارستان شهید صدوقی ساعت 14-8

آزمایشگاه مرکزیساعت 12-8

سه شنبه

بیمارستان شهید صدوقی ساعت 10-8کلاس علوم پایه ساعت 12-10

کلاس علوم پایه( پردیس)ساعت 10-8دانشکده - پژوهشی ساعت 12-10

کلاس علوم پایه( پردیس)ساعت 10-8بیمارستان شهید صدوقی ساعت 14-10

آزمایشگاه مرکزی ساعت 12-8بیمارستان شهید صدوقی ساعت 14-12

چهارشنبه

بیمارستان شهید صدوقی ساعت 14-8

بیمارستان شهید صدوقی ساعت 10-8(EDC) ساعت 12-10بیمارستان شهید صدوقی ساعت 14-12

بیمارستان شهید صدوقی ساعت 14-8

آزمایشگاه مرکزی
 ساعت 12-8
بیمارستان شهید صدوقی ساعت 14-12

پنج شنبه

بیمارستان شهید صدوقی ساعت 14-8

بیمارستان شهید صدوقی ساعت 12-8

بیمارستان شهید صدوقی ساعت 14-8

آزمایشگاه مرکزی
ساعت 12-8