برنامه هفتگی دکتر رضوانی نیمسال اول95-94

برنامه هفتگی دکتر اسماعیلی نیمسال اول95-94

   برنامه هفتگی دکتر حجازیان نیمسال اول95-94

   برنامه هفتگی دکتر همایونی نیمسال اول95-94

Initiates file download  برنامه هفتگی دکتر صفرینیمسال اول95-94

Initiates file download   برنامه هفتگی دکتر زارع نیمسال اول95-94