طرح درس ایمنی شناسی پزشکی گروه 41

طرح درس ایمنی شناسی پزشکی گروه 42

 

Initiates file downloadطرح درس و جدول زمانبندی درس ایمنی شناسی رشته دندانپزشکی پردیس بین الملل در نیم سال اول 97-96

 

Initiates file downloadطرح درس و جدول زمانبندی درس ایمنی شناسی رشته داروسازی پردیس بین الملل در نیم سال اول 97-96

Initiates file downloadطرح درس و جدول زمانبندی درس ایمنی شناسی رشته پزشکی پردیس دولتی در نیم سال اول 97-96

Initiates file downloadطرح درس و جدول زمانبندی درس ایمنی شناسی رشته پرستاری دولتی در نیم سال اول 97-96

Initiates file downloadطرح درس و جدول زمانبندی درس ایمنی شناسی رشته پرستاری میبد در نیم سال اول 97-96

 

Initiates file downloadجدول زمانبندی و طرح درس ایمونولوژی رشته پزشکی بین الملل در نیم سال دوم 96-95

Initiates file downloadجدول زمانبندی و طرح درس ایمونولوژی رشته مامایی در نیم سال دوم 96-95

 

Initiates file downloadجدول زمانبندی  و طرح درس ایمونولوژی رشته دندانپزشکی دولتی در نیم سال دوم 96-95

Initiates file downloadجدول زمانبندی درس ایمونولوژی رشته کارشناسی ناپیوسته  اتاق عمل در نیم سال دوم 96-95

Initiates file downloadجدول زمانبندی و طرح درس حیوانات آزمایشگاهی رشته کارشناسی ارشد بین الملل در نیم سال دوم 96-95

Initiates file downloadجدول زمانبندی و طرح درس ایمونولوژی  تئوری رشته داروسازی دولتی در نیم سال دوم 96-95

Initiates file downloadجدول زمانبندی و طرح درس  ایمونولوژی عملی رشته داروسازی دولتی در نیم سال دوم 96-95

Initiates file downloadجدول زمانبندی درس ژنتیک و ایمونولوژی ( تئوری و عملی ) رشته پرستاری بین الملل در نیم سال دوم 96-95

 

 

Initiates file downloadکلیکلوم آموزشی دانشجویان کارشناسی ارشد رشته  ایمنی شناسی

نیمسال اول 96-95

 

Initiates file downloadطرح درس و جدول زمانبندی ایمنی شناسی پزشکی  گروههای 41و42

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نیمسال دوم 97-96

 

طرح درس

 

حیوانات آزمایشگاهی و نگهداری آنها

ایمنی شناسی دندانپزشکی

Initiates file downloadایمنولوژی تئوری داروسازی

Initiates file downloadایمونولوژی ماماییInitiates file download