Initiates file download

Initiates file download

Initiates file download         Initiates file download برنامه آموزشی دوره دکتری تخصصی رشته بیولوژی تولید مثل

 

          Initiates file downloadبرنامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد رشته علوم تشریح

 

       

 

                                                 طرح درس و برنامه زمانبندی در نیمسال اول 96-95

 

 

 

                     برای مشاهده طرح درس ارائه شده کلیک نمایید

 

دکتر طالبی

 

بـرنامه زمانبندي و اجراي طرح درس مقدمات علوم تشریح نیمسال اول  تحصیلی 97-98

        

طرح درس و جدول زمان بندی نیمسال اول سال تحصیلی97-96

Initiates file downloadطرح درس و برنامه زمانبندی بافت شناسی عمومی ارشد

Initiates file downloadطرح درس و برنامه زمانبندی تکنیک های میکروآناتومی

Initiates file downloadطرح درس و برنامه زمانبندی سیستم مقدمات ارگان

 

 

     طرح درس و برنامه زمانبندی در نیمسال اول 96-95

        Initiates file downloadبرنامه زمانبندی و طرح درس تکنیک میکروآناتومی علوم تشریح

   Initiates file download  برنامه زمانبندی و طرح درس تئوری سیستم مقدمات پزشکی

    Initiates file download   برنامه زمانبندی و طرح درس عملی سیستم مقدمات پزشکی

 

  بـرنامه زمانبندي و اجراي طرح درس در نیمسال دوم 95-94

 Initiates file download بـرنامه زمانبندي سیستم تناسلی تئوری

  بـرنامه زمانبندي سیستم تناسلی عملی

  Initiates file download بـرنامه زمانبنديInitiates file download بیولوژی سلولی و مولکولی

 

 

طرح درس و جدول زمان بندی نیمسال اول سال تحصیلی 95-  1394

Initiates file downloadبـرنامه زمانبندي و اجراي طرح درس بافت شناسی عملی ارشد علوم تشریحی

Initiates file downloadبـرنامه زمانبندي و اجراي طرح درس  تکنیک های میکروآناتومی علوم تشریحی

Initiates file downloadبـرنامه زمانبندي و اجراي طرح درس نئوری بافت و جنین دهان ودندان

Initiates file downloadبـرنامه زمانبندي و اجراي طرح درس مقدمات ارگان سیستم عملی

Initiates file downloadبـرنامه زمانبندي و اجراي طرح درس مقدمات ارگان سیستم تئوری

 

 

 
   

دکتر حسینی

 

   

طرح درس و جدول زمان بندی نیمسال اول سال تحصیلی97-96

دکتر خلیلی

 

     

   

طرح درس و جدول زمان بندی نیمسال اول سال تحصیلی97-96

 

دکتر یادگاری

 

 

بـرنامه زمانبندي و اجراي طرح درس دکتر یادگاری در نیمسال دوم  تحصيلي98- 1397 

 

Initiates file downloadفرم طرح درس Initiates file downloadبافت شناسی داروسازی تئوریInitiates file download     

Initiates file downloadفرم طرح درس Initiates file downloadبافت شناسی  داروسازی   عملیInitiates file download    

Initiates file downloadفرم طرح درس Initiates file downloadبافت شناسی علوم ازمایشگاهی   عملیInitiates file download      

Initiates file downloadفرم طرح درس Initiates file downloadبافت شناسی علوم ازمایشگاهی  تئوریInitiates file download     

                                                            

 

 

بInitiates file downloadـرنامه زمانبندي و اجراي طرح درسInitiates file download سلول شناسی و بافت شناسي مامایی                            

Initiates file downloadبـرنامه زمانبندي و اجراي طرح درس بافت شناسي ارشد ایمنی شناسی   بین الملل                         

Initiates file downloadبـرنامه زمانبندي و اجراي طرح درس بافت شناسي ارشد ایمنی شناسی   

بInitiates file downloadـرنامه زمانبندي و اجراي طرح درسInitiates file download علوم تشریح 1 (مبحثInitiates file download بافت شناسی و جنین شناسی)       

Initiates file downloadبـرنامه زمانبندي و اجراي طرح درسInitiates file download بافت شناسي نظری داروسازی                                   

 

 

 

 

 

 

Initiates file downloadبرنامه زمانبندي و اجراي طرح درس جنین شناسی  مامایی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ـرنامه زمانبندي و اجراي طرح درس جنین شناسی  مامایی

بـرنامه زمانبندي و اجراي طرح درس بافت شناسي داروسازی عملی

بـرنامه زمانبندي و اجراي طرح درس بافت شناسي داروسازی نظری

بـرنامه زمانبندي و اجراي طرح درس بافت شناسي علوم ازمایشگاهی نظری

بـرنامه زمانبندي و اجراي طرح درس بافت شناسي عملی علوم ازمایشگاهی

 

طرح درس و جدول زمان بندی نیمسال اول سال تحصیلی97-96

 

Initiates file downloadبـرنامه زمانبندي و اجراي طرح درس عملی بافت شناسي ارشد ایمنی شناسی

Initiates file downloadبـرنامه زمانبندي و اجراي طرح درس نظری بافت شناسي ارشد ایمنی شناسی

Initiates file downloadبـرنامه زمانبندي و اجراي طرح درس علوم تشریح 1

Initiates file downloadبـرنامه زمانبندي و اجراي طرح درس بافت شناسي نظری داروسازی

Initiates file downloadبـرنامه زمانبندي و اجراي طرح درس بافت شناسي عملی داروسازی

Initiates file downloadبـرنامه زمانبندي و اجراي طرح درس تئوری سلول شناسی و بافت شناسي مامایی

Initiates file downloadبـرنامه زمانبندي و اجراي طرح درس عملی سلول شناسی و بافت شناسي مامایی

طرح درس و جدول زمان بندی نیمسال دوم سال تحصیلی96-95

 

دکتر شاهدی

 

 

 

 

 

 

 

 

نیمسال دوم سال تحصیلی 98-1397دکتر عباس شاهدی

Initiates file downloadفرم طرح درسInitiates file download علوم تشریح دستگاه اعصاب         

Initiates file downloadفرم طرح درسInitiates file download علوم تشریح 3Initiates file download     

Initiates file downloadفرم طرح درسInitiates file download علوم تشریح اعصاب کارشناسی ارشدInitiates file download                           

Initiates file downloadفرم طرح درسInitiates file download  فوریتهای پزشکیInitiates file download                                      

Initiates file download فرم طرح درسInitiates file download هوشبری ناپیوستهInitiates file download                  

 

جدول زمان بندی درس عملی آناتومی اطاق عمل نیمسال اول سال تحصیلی 98-1397

جدول زمان بندی درس عملی آناتومی رادیولوژی نیمسال اول سال تحصیلی 98-1397

Initiates file downloadفرم طرح درس تشریح 2 اطاق عمل نیمسال اول سال تحصیلی 98-1397

Initiates file downloadفرم طرح درس  رادیولوژی نیمسال اول سال تحصیلی 98-1397

 Initiates file downloadفرم طرح درس علوم تشریح دستگاه اعصاب کارشناسی ارشد نیمسال اول سال تحصیلی 98-1397

   Initiates file download Initiates file downloadفرم طرح درس علوم تشریح دستگاه اعصاب رشته پزشکی نیمسال اول سال تحصیلی 98-1397

 Initiates file download Initiates file downloadفرم طرح درس تشریح 3  دندانپزشکی نیمسال اول سال تحصیلی 98-1397                     

 

 

 

 

 

 

طرح در س سر و گردن  کارشناسی ارشد نیمسال دوم97-96

   Initiates file downloadطرح در س نوروآناتومی  نیمسال دوم97-96

 Initiates file download Initiates file downloadطرح در س  سیستم عصبی نیمسال دوم97-96fileadmin/user_upload/Daneshkadaha/pezeshki/anatomi/doc/tarh_dars/dars96/3.96.docx

  Initiates file downloadInitiates file downloadطرح در س  آناتومی رشته فوریتهای پزشکی  نیمسال دوم97-96fileadmin/user_upload/Daneshkadaha/pezeshki/anatomi/doc/tarh_dars/dars96/4.96.docx

  Initiates file download  Initiates file downloadطرح در س تشریح رشته هوشبری  نیمسال دوم97-96fileadmin/user_upload/Daneshkadaha/pezeshki/anatomi/doc/tarh_dars/dars96/5.96.docx

 

طرح درس و جدول زمان بندی نیمسال اول سال تحصیلی97-96

 

جدول زمان بندی درس عملی آناتومی اطاق عمل نیمسال اول سال تحصیلی97-96

جدول زمان بندی درس عملی آناتومی رادیولوژی نیمسال اول

جدول زمان بندی درس علوم تشریح 1 دانشجویان دندانپزشکی

جدول زمان بندی درس علوم تشریح3

فرم طرح درس آناتومی رادیولوژی

فرم طرح درس علوم تشریح 1

Initiates file downloadفرم طرح درس علوم تشریح Initiates file downloadتشریح3Initiates file download

طرح درس و جدول زمانبندی نیمسال دوم 95-96

Initiates file downloadطرح درس سیستم عصبی دانشجویان پزشکی

  Initiates file downloadطرح درس علوم تشریح 1 دانشجویان دندانپزشکی پردیس بین الملل

Initiates file downloadطرح درس علوم تشریح 2 دندانپزشکی پردیس

 

    Initiates file downloadطرح درس علوم تشریح 3 دندانپزشکی پردیس بین الملل

 

Initiates file downloadطرح درس تشریح عمومی رشته هوشبری ناپیوسته

 

Initiates file downloadطرح درس تشریح عمومی رشته پرستاری

طرح درس تشریح عمومی رشته فوریت های پزشکی

 

طرح درس و جدول زمان بندی نیمسال اول سال تحصیلی96-95

Initiates file downloadبرنامه زمانبندی و طرح درس  علوم تشریح 1 

 

 

   Initiates file download  برنامه زمانبندی و طرح درس چشم و گوش پزشکی    

Initiates file downloadبرنامه زمانبندی و طرح درس علوم تشریح 3

جدول زمان بندی درس عملی آناتومی اطاق عمل نیمسال اول سال تحصیلی 96-95

جدول زمان بندی درس عملی آناتومی رادیولوژی نیمسال اول سال تحصیلی 96-95

Initiates file downloadطرح درس علوم تشریح 2 اطاق عمل نیمسال اول سال تحصیلی 96-95

Initiates file downloadطرح درس علوم تشریح  رادیولوژی نیمسال اول سال تحصیلی 96-95

Initiates file download

Initiates file download

Initiates file download 

طرح درس و جدول زمان بندی نیمسال دوم سال تحصیلی 95-1394

Initiates file downloadبـرنامه زمانبندي و اجراي طرح درس تشریح عمومی پرستاری

Initiates file downloadبـرنامه زمانبندي و اجراي طرح درس علوم تشریحInitiates file download 1 دندانپزشکی

Initiates file downloadبـرنامه زمانبندي و اجراي طرح درس علوم تشریح 3 دندانپزشکی

Initiates file downloadبـرنامه زمانبندي و اجراي طرح درس تشریح عمومی فوریتهای پزشکی

Initiates file download  بـرنامه زمانبندي و اجراي طرح درس تشریح هوشبری ناپیوسته

 

طرح درس و جدول زمان بندی نیمسال اول سال تحصیلی 95-1394

Initiates file downloadطرح درس آناتومی کارشناسی اطاق عمل نیمسال اول سال تحصیلی 95-1394

Initiates file downloadجدول زمان بندی درس عملی آناتومی اطاق عمل نیمسال اول سال تحصیلی95-94

Initiates file downloadطرح درس آناتومی کارشناسی رادیولوژی نیمسال اول سال تحصیلی94-95

Initiates file downloadجدول زمان بندی درس عملی آناتومی رادیولوژی نیمسال اول سال تحصیلی95-94

Initiates file downloadطرح درس علوم تشریح 1 دانشجویان دندانپزشکی نیمسال اول 95-94            

 

 

      

 

دکتر نهنگی

              

  


                     

استاد عباسی

 

طرح درس و جدول زمان بندی نیمسال دوم سال تحصیلی-98-97

Initiates file downloadطرح درس و برنامه زمانبندی آناتومي عمومي   دکتری داروسازInitiates file downloadی                                                                                

Initiates file downloadطرح درس و برنامه زمانبندی Initiates file downloadعلوم تشریحی 2

Initiates file downloadطرح درس و برنامه زمانبندی علوم تشریح دستگاه اسکلتی عضلانی(اندام ها)

 

طرح درس و جدول زمان بندی نیمسال اول سال تحصیلی-98-97

Initiates file downloadطرح درس و برنامه زمانبندی علوم تشریحی 2(استخوانها و بافت نرم آناتومی سر و گردن)

Initiates file downloadطرح درس و برنامه زمانبندی آناتومي عمومي

Initiates file downloadطرح درس و برنامه زمانبندی علوم تشریح سر و گردن

 

 

طرح درس و جدول زمان بندی نیمسال دوم سال تحصیلی97-96

طرح درس و برنامه زمانبندي آناتومی عمومی داروسازی

Initiates file downloadطرح درس و برنامه زمانبندي علوم تشریح دستگاه اسکلتی عضلانی

Initiates file downloadطرح درس و برنامه زمانبندي ادغامی سیستم عضلانی

Initiates file downloadطرح درس و برنامه زمانبندي علوم تشریحی 2(استخوانها و بافت نرم آناتومی سر و گردن)

طرح درس و جدول زمان بندی نیمسال اول سال تحصیلی97-96

Initiates file downloadطرح درس و جدول زمان بندی سیستم اسکلتی نیمسال اول سال تحصیلی97-96

Initiates file downloadطرح درس و جدول زمان بندی آناتومی عمومی نیمسال اول سال تحصیلی97-96

 

 Initiates file download Initiates file downloadطرح درس و برنامه زمانبندي  آناتومي علوم تشریح2      

طرح درس و برنامه زمانبندي سیستم عضلانی                                              

Initiates file downloadطرح درس و برنامه زمانبندي آناتومي عمومي دکتری داروسازInitiates file downloadیInitiates file download                        

                                           

طرح درس و جدول زمان بندی نیمسال اول سال تحصیلی96-95

برنامه زمانبندی و طرح درس علوم تشریح 2 بین الملل

 

 

 

Initiates file downloadfileadmin/user_upload/Daneshkadaha/pezeshki/anatomi/doc/ta/es.docInitiates file downloadبرنامه زمانبندی و طرح درس سیستم اسکلتی پزشکی95

 

برنامه زمانبندی و طرح درس آناتومی عمومی داروسازی

 

 

tarh dars