Initiates file downloadطرح درس ویروس و باکتری شناسی پزشکی نیمسال دوم 96 -97

Initiates file downloadطرح درس و جدول زمان بندی باکتری شناسی و ژنتیک باکتری نیمسال دوم 96-96

 

Initiates file downloadطرح درس و جدول زمانبندی میکروب شناسی عملی دانشجویان داروسازی در نیم سال اول 97-96

Initiates file downloadطرح درس و جدول زمانبندی میکروب شناسی عملی دانشجویان دندانپزشکی در نیم سال اول 97-96

Initiates file downloadطرح درس و جدول زمانبندی میکروب شناسی عملی رشته پزشکی در نیم سال دوم 96-95

 

 

Initiates file downloadطرح درس ویروس شناسی رشته پزشکی  در نیم سال دوم 96-95

Initiates file downloadجدول زمانبندی ویروس شناسی رشته پزشکی در نیم سال دوم 96-95

Initiates file downloadطرح درس  باکتری شناسی رشته پزشکی  در نیم سال دوم 96-95

Initiates file downloadجدول زمانبندی باکتری شناسی پزشکی گروه 41 در نیم سال دوم 96-95

Initiates file downloadجدول زمانبندی باکتری شناسی پزشکی گروه 42 در نیم سال دوم 96-95

 

Initiates file download طرح درس  ویروس شناسی پزشکی در نیمسال دوم 95-94

Initiates file downloadجدول زمانبندی ویروس شناسی تئوری پزشکی در نیمسال دوم 95-94

Initiates file downloadطرح درس و جدول زمانبندی میکروب شناسی عملی  در نیمسال دوم95-94

Initiates file downloadجدول زمانبندی باکتری شناسی پزشکی گروه 42 نیمسال دوم95-94

Initiates file downloadجدول زمانبندی باکتری شناسی پزشکی گروه 41 نیمسال دوم95-94

Initiates file download طرح درس باکتری شناسی پزشکی نیم سال دوم 95-94

Initiates file downloadطرح درس باکتری شناسی پزشکی نیمسال دوم 94-93

Initiates file downloadجدول زمان بندی باکتری شناسی پزشکی نیمسال دوم 94-93

Initiates file downloadجدول زمان بندی میکروب شناسی ( عملی ) پزشکی نیمسال دوم 94-93

 

 

 

 


Initiates file downloadفرایند طراحی سؤال-96 دانشکده پزشکی

 

آرشیو :

Initiates file downloadطرح درس ها و جداول زمان بندی سال های 93-92

Initiates file downloadجدول زمانبندي درس ویروس شناسی رشته دندانپزشکی نیمسال اول 97-98

 

Initiates file downloadجدول زمانبندي درس باکتری شناسی شناسی رشته دندانپزشکی نیمسال اول 97-98

 Initiates file downloadجدول زمانبندي درس میکروب شناسی رشته دندانپزشکی نیمسال اول 97-98

Initiates file downloadطرح درس و جدول زمانبندی درس باکتری شناسی دانشجویان دندانپزشکی در نیم سال اول 97-96

 

Initiates file downloadطرح درس و جدول زمانبندی درس ویروس  شناسی دانشجویان دندانپزشکی در نیم سال اول 97-96

جدول زمانبندی باکتری شناسی  رشته دندانپزشکی در نیمسال اول 96-95

 

طرح درس  باکتری شناسی  رشته دندانپزشکی در نیمسال اول 96-95

 جدول زمانبندی  ویروس شناسی رشته دندانپزشکی در نیمسال اول 96-95

طرح درس  ویروس شناسی رشته دندانپزشکی در نیمسال اول 96-95

 

جدول زمانبندی درس میکروبیولوژی رشته تکنسین بهداشت دهان در نیمسال دوم 95-94

 

طرح درس میکروبیولوژی رشته تکنسین بهداشت دهان در نیمسال دوم 95-94

طرح درس ویروس شناسی رشته دندانپزشکی نیمسال اول95-94

طرح درس باکتری شناسی رشته دندانپزشکی نیمسال اول 95-94

جدول زمان بندی باکتری شناسی رشته دندانپزشکی نیمسال اول 95-94

جدول زمان بندی ویروس شناسی رشته دندانپزشکی نیمسال اول 95-94

طرح درس میکروب شناسی ( عملی ) رشته دندانپزشکی نیمسال اول 95-94

 

 

طرح درس ویروس شناسی رشته دندانپزشکی 94-93

جدول زمان بندی ویروس شناسی رشته دندانپزشکی 94-93

طرح درس و جدول زمان بندی باکتری شناسی دندانپزشکی 94-93 

 جدول زمان بندی میکروب شناسی عملی دندانپزشکی 94-93

 

 

 

Initiates file downloadفرایند طراحی  سؤال-96 دانشکده پزشکی

 

 

 

 

 

 

 

فرایند طراحی  سؤال-96 دانشکده پزشکی

 

 

 

 

آرشیو :

طرح درس ها و جداول زمان بندی سال های 93-92

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جدول زمانبندي درس ويروس شناسي رشته داروسازی نیمسال اول 97-98

جدول زمانبندي درس میکروب شناسی رشته داروسازی نیمسال اول 97-98

جدول زمانبندي درس باکتری شناسي رشنه داروسازی نیمسال اول 97-98

 

 

 

طرح درس و جدول زمانبندی درس میکروب  شناسی دانشجویان داروسازی در نیم سال اول 97-96

Initiates file downloadطرح درس و جدول زمانبندی درس ویروس  شناسی دانشجویان داروسازی در نیم سال اول 97-96

Initiates file downloadطرح درس ویروس شناسی رشته داروسازی در نیمسال اول 96-95

Initiates file downloadجدول زمانبندی  ویروس شناسی رشته داروسازی در نیمسال اول 96-95

Initiates file downloadطرح درس  باکتری شناسی  رشته داروسازی در نیمسال اول 96-95

Initiates file download جدول زمانبندی باکتری شناسی  رشته داروسازی در نیمسال اول 96-95

Initiates file downloadطرح درس ویروس شناسی رشته داروسازی نیمسال اول 95-94

Initiates file downloadجدول زمان بندی ویروس شناسی رشته داروسازی نیمسال اول 95-94

Initiates file downloadطرح درس باکتری شناسی رشته داروسازی نیمسال اول 95-94

Initiates file downloadجدول زمان بندی باکتری شناسی رشته داروسازی نیمسال اول 95-94

Initiates file downloadطرح درس میکروب شناسی ( عملی ) رشته داروسازی نیمسال اول 95-94

 

 

طرح درس وInitiates file download جدول زمان بندی باکتری شناسی داروسازی 94-93

طرح درس و Initiates file downloadجدول زمان بندی میکروب شناسی عملی داروسازی 94-93

Initiates file downloadطرح درس و برنامه زمان بندی ویروس شناسی رشته داروسازی 94-93

Initiates file downloadجدول زمان بندی ویروس شناسی رشته داروسازی 94-93

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آرشیو :

Initiates file downloadطرح درس ها و جداول زمان بندی سال های 93-92

جدول زمانبندي درس میکروبشناسي عملی بین الملل رشته دارو سازی نیمسال اول 97-98

جدول زمانبندی  درس باکتری شناسی  رشته داروسازی بین الملل  در نیمسال اول 97-98

جدول زمانبندي درس باكتري شناسي پزشكي بین الملل رشته پزشکی نیمسال اول 97-98

جدول زمانبندي درس ویروس شناسی تئوری بین الملل رشته پزشکی نیمسال اول 97-98

 جدول زمانبندي درس میکروب شناسی ( نظری-عملی) بین الملل نیمسال اول 97-98

طرح درس باکتری شناسی و ویروس شناسی بین الملل نیمسال دوم 96-97

 جدول زمانبندی میکروب شناسی عملی  دانشجویان پزشکی بین الملل در نیم سال اول 97-96

 جدول زمانبندی میکروب شناسی عملی دانشجویان داروسازی بین الملل  در نیم سال اول 97-96

جدول زمانبندی درس میکروب شناسی رشته پرستاری بین الملل در نیم سال اول 97-96

طرح درس و جدول زمانبندی درس باکتری شناسی رشته داروسازی بین الملل در نیم سال اول 97-96

طرح درس و جدول زمانبندی درس باکتری شناسی رشته پزشکی بین الملل در نیم سال اول 97-96

طرح درس و جدول زمانبندی درس ویروس شناسی رشته پزشکی بین الملل در نیم سال اول 97-96

طرح درس و جدول زمانبندی درس ویروس شناسی رشته داروسازی بین الملل در نیم سال اول 97-96

 جدول زمانبندی درس باکتری شناسی رشته داروسازی در نیم سال دوم 96-95

 جدول زمانبندی درس باکتری شناسی رشته دندانپزشکی در نیم سال دوم 96-95

 طرح درس و جدول زمانبندی درس میکروب شناسی عملی رشته داروسازی در نیم سال دوم 96-95

 طرح درس و جدول زمانبندی درس میکروب شناسی عملی رشته دندانپزشکی در نیم سال دوم 96-95


طرح درس ویروس شناسی رشته داروسازی بین الملل در نیم سال دوم 96-95

جدول زمانبندی ویروس شناسی رشته داروسازی بین الملل در نیم سال دوم 96-95

طرح درس   ویروس شناسی رشته دندانپزشکی بین الملل در نیم سال دوم 96-95

جدول زمانبندی ویروس شناسی رشته دندانپزشکی بین الملل در نیم سال دوم 96-95

طرح درس باکتری شناسی دندانپزشکی دانشجویان بین الملل در نیم سال دوم 96-95

جدول زمانبندی باکتری شناسی دندانپزشکی دانشجویان بین الملل در نیم سال دوم 96-95

طرح درس باکتری شناسی داروسازی دانشجویان بین الملل در نیم سال دوم 96-95

جدول زمانبندی باکتری شناسی داروسازی دانشجویان  بین الملل در نیم سال دوم 96-95

 

طرح درس ویروس شناسی رشته پزشکی در نیمسال اول 96-95

 جدول زمانبندی ویروس شناسی رشته پزشکی در نیمسال اول 96-95

طرح درس باکتری شناسی رشته پزشکی در نیمسال اول 96-95

جدول زمانبندی باکتری شناسی رشته پزشکی در نیمسال اول 96-95

طرح درس باکتری شناسی رشته داروسازی بین الملل در نیمسال دوم 95-94

جدول زمانبندی باکتری شناسی رشته داروسازی بین الملل در نیمسال دوم 95-94

جدول زمانبندی باکتری شناسی رشته دندانپزشکی بین الملل در نیمسال دوم 95-94

طرح درس باکتری شناسی رشته دندانپزشکی بین الملل در نیمسال دوم 95-94

 

طرح درس و جدول زمانبندی میکروب شناسی عملی رشته داروسازی بین الملل در نیمسال دوم95-94


طرح درس و جدول زمانبندی میکروب شناسی عملی رشته دندانپزشکی بین الملل در نیمسال دوم95-94

طرح درس باکتری شناسی رشته پزشکی بین الملل نیمسال اول 95-94

جدول زمان بندی باکتری شناسی رشته پزشکی بین الملل نیمسال اول 95-94

طرح درس ویروس شناسی رشته پزشکی بین الملل نیمسال اول 95-94

جدول زمان بندی ویروس شناسی رشته پزشکی بین الملل نیمسال اول 95-94

جدول زمان بندی میکروب شناسی ( عملی ) رشته پزشکی بین الملل نیمسال اول 95-94

طرح درس و جدول زمان بندی سیستماتیک 1 - 94-93

جدول زمان بندی درس آنتی بیوتیک ها و عوامل ضدمیکروبی ( تئوری ) کارشناسی ارشد میکروب شناسی نیمسال اول 94-93

طرح درس  و جدول زمان بندی باکتری شناسی رشته پزشکی بین الملل نیمسال اول  94-93

جدول زمان بندی باکتری شناسی عملی کارشناسی ارشد بین الملل 94-93

طرح درس ویروس شناسی رشته پزشکی ( بین الملل ) 94-93

جدول زمان بندی ویروس شناسی رشته پزشکی ( بین الملل ) 94-93

جدول زمان بندی باکتری شناسی عملی کارشناسی ارشد بین الملل 94-93

جدول زمان بندی درس آنتی بیوتیک ها و عوامل ضد میکروبی ( تئوری ) نیمسال دوم 94-93

جدول زمان بندی باکتری شناسی داروسازی نیمسال دوم 94-93

طرح درس باکتری شناسی داروسازی نیمسال دوم 94-93

طرح درس باکتری شناسی دندانپزشکی نیمسال دوم 94-93

جدول زمان بندی باکتری شناسی دندانپزشکی نیمسال دوم 94-93

طرح درس باکتری شناسی سیستماتیک 2 نیمسال دوم 94-93

جدول زمان بندی باکتری شناسی سیستماتیک 2 نیمسال دوم94-93

آرشیو :

طرح درس ها و جداول زمان بندی سال های 93-92

Initiates file downloadطرح درس باکتری شناسی تشخیصی مولکولی  نیمسال اول 98-97

 Initiates file downloadطرح درس باکتری شناسی سیستماتیک 2 نیمسال اول 98-97

Initiates file downloadطرح درس بیولوژی سلولی و مولکولی نیمسال اول 98-97

Initiates file downloadطرح درس ساختمان و فیزیولوژی میکرو ارگانیسم ها نیمسال اول 98-97

Initiates file downloadطرح درس ويروس شناسي (تئوری)نیمسال اول 98-97

 

 

برنامه درسی کارشناسی ارشد میکروب شناسی نیمسال دوم -97-96

 

طرح درس و جدول زمانبندی درس بیولوژی سلولی - ملکولی  دانشجویان کارشناسی ارشد در نیم سال اول 97-96

طرح درس و جدول زمانبندی درس باکتریولوژی ملکولی دانشجویان کارشناسی ارشد در نیم سال اول 97-96

طرح درس و جدول زمانبندی درس باکتری شناسی سیستماتیک 2 دانشجویان کارشناسی ارشد در نیم سال اول 97-96

طرح درس و جدول زمانبندی درس ساختمان و فیزیولوژی باکتری دانشجویان کارشناسی ارشد در نیم سال اول 97-96

طرح درس و جدول زمانبندی درس ویروس شناسی  دانشجویان کارشناسی ارشد در نیم سال اول 97-96

جدول زمانبندی باکتری شناسی عملی رشته کارشناسی ارشد در نیم سال دوم 96-95

جدول زمانبندی باکتری شناسی سیستماتیک 1 رشته کارشناسی ارشد در نیم سال دوم 96-95

طرح درس باکتری شناسی سیستماتیک 1 رشته کارشناسی ارشد در نیم سال دوم 96-95

جدول زمانبندی ژنتیک میکروارگانیسم ها رشته کارشناسی ارشد در نیم سال دوم 96-95

طرح درس ژنتیک میکروارگانیسم ها رشته کارشناسی ارشد در نیم سال دوم 96-95

طرح درس ساختمان و فیزیولوژی میکروارگانیسم ها در نیمسال اول 96-95

جدول زمانبندی ساختمان و فیزیولوژی میکروارگانیسم ها در نیمسال اول 96-95

طرح درس بیولوژی سلولی و مولکولی اوکاریوتها و پروکاریوتها در نیمسال اول 96-95

 جدول زمانبندی بیولوژی سلولی و ملکولی اوکاریوتها و پروکاریوتها در نیمسال اول 96-95

طرح درس باکتری شناسی سیستماتیک 2 در نیمسال اول 96-95

 جدول زمانبندی باکتری شناسی سیستماتیک 2 در نیمسال اول 96-95

طرح درس ویروس شناسی تئوری در نیمسال اول 96-95

 جدول زمانبندی  ویروس شناسی تئوری در نیمسال اول 96-95

 جدول زمانبندی  ویروس شناسی عملی در نیمسال اول 96-95

طرح درس و جدول زمانبندی آنتی بیوتیک تئوری کارشناسی ارشد رشته میکروب شناسی در نیمسال دوم95-94

 

طرح درس و جدول زمانبندی انتی بیوتیک عملی کارشناسی ارشد رشته میکروب شناسی در نیمسال دوم95-94

 

جدول زمانبندی وطرح درس باکتری شناسی عملی رشته کارشناسی ارشد میکروب شناسی نیمسال دوم95-94

جدول زمانبندی باکتری شناسی سیستماتیک1 رشته کارشناسی ارشد میکروب شناسی نیمسال دوم95-94

طرح درس باکتری شناسی سیستماتیک 1 رشته کارشناسی ارشد میکروب شناسی نیمسال دوم 95-94

طرح درس ژنتیک میکروارگانیسم ها رشته کارشناسی ارشد میکروب شناسی نیمسال دوم 95-94

جدول زمانبندی ژنتیک میکروارگانیسم ها رشته کارشناسی ارشد میکروب شناسی نیمسال دوم 95-94

جدول زمان بندی ویروس شناسی ( عملی ) نیمسال اول 95-94

جدول زمان بندی ویروس شناسی ( تئوری ) نیمسال اول 95-94

طرح درس باکتری شناسی سیستماتیک 2 نیمسال اول 95-94

جدول زمان بندی باکتری شناسی سیستماتیک 2 نیمسال اول 95-94

طرح درس ساختمان و فیزیولوژی میکروارگانیسم ها نیمسال اول 95-94

جدول زمان بندی ساختمان و فیزیولوژی میکروارگانیسم ها نیمسال اول 95-94

طرح درس و جدول زمان بندی  سیستماتیک 2-94-93

طرح درس و جدول زمان بندی ساختمان و فیزیولوژی میکروارگانیسم ها

94-93

طرح درس و جدول زمان بندی سیستماتیک 1 - 94-93

طرح درس ویروس شناسی رشته کارشناسی ارشد میکروب شناسی 94-93

جدول زمان بندی ویروس شناسی رشته کارشناسی ارشد میکروب شناسی نیمسال دوم 94-93

جدول زمان بندی ویروس شناسی رشته کارشناسی ارشد میکروب شناسی نیمسال اول 94-93

طرح درس باکتری شناسی تشخیص مولکولی کارشناسی ارشد میکروب شناسی نیمسال دوم 93-92

برنامه هفتگی ارشد میکروب شناسی نیمسال اول 94-93

برنامه هفتگی ارشد گروه میکروب شناسی نیمسال اول 94-93

جدول زمان بندی درس آنتی بیوتیکها و عوامل ضد میکروبی ( تئوری ) رشته کارشناسی ارشد میکروب شناسی نیمسال اول 94-93

جدول زمان بندی درس آنتی بیوتیکها و عوامل ضد میکروبی ( عملی ) رشته کارشناسی ارشد میکروب شناسی نیمسال اول 94-93

جدول زمان بندی باکتری شناسی عملی نیمسال دوم 94-93

طرح درس باکتری شناسی سیستماتیک 1 نیمسال دوم 94-93

جدول زمان بندی باکتری شناسی سیستماتیک 1 نیمسال دوم 94-93

جدول زمان بندی درس آنتی بیوتیک ها و عوامل ضد میکروبی ( عملی ) نیمسال دوم 94-93

آرشیو :

طرح درس ها و جداول زمان بندی سال های 93-92

Initiates file downloadجدول زمانبندي درس ویروس شناسی تئوری علوم آزمایشگاهی کارشناسی پیوسته  نیمسال اول 97-98

Initiates file downloadجدول زمانبندي درس آزمایشگاه میکروبشناسی عمومی علوم آزمایشگاهی کارشناسی پیوسته نیمسال اول 97-98

Initiates file downloadجدول زمانبندي  آزمایشگاه باکتری شناسی  تئوری علوم آزمایشگاهی کارشناسی پیوسته نیمسال اول 97-98

جدول زمانبندي درس میکروبشناسی  پزشکی کارشناسی پیوسته علوم آزمایشگاهی نیمسال اول 97-98

Initiates file downloadجدول زمانبندي درس ویروس شناسی تئوری علوم آزمایشگاهی کارشناسی پیوسته نیمسال اول 97-98

جدول زمانبندی  درس باکتری شناسی 2 رشته کارشناسی ناپیوسته علوم آزمایشگاهی  در نیمسال اول 97-98

Initiates file downloadجدول زمانبندي درس میکروبشناسی رشته هوشبری نیمسال اول 97-98

 

 

طرح درس و جدول زمانبندی دروس دانشکده پیراپزشکی نیمسال دوم 96-97

 

جدول زمانبندی میکروبیولوژی عمومی  دانشجویان  پیوسته  علوم آزمایشگاه در نیم سال اول 97-96

Initiates file download جدول زمانبندی آزمایشگاه باکتری شناسی دانشجویان نا پیوسته  علوم آزمایشگاه در نیم سال اول 97-96

Initiates file download جدول زمانبندی آزمایشگاه میکروب شناسی عمومی دانشجویان  پیوسته علوم آزمایشگاه در نیم سال اول 97-96

Initiates file download جدول زمانبندی درس باکتریولوژی دانشجویان  ناپیوسته علوم آزمایشگاه در نیم سال اول 97-96

Initiates file downloadطرح درس و جدول زمانبندی درس میکروب شناسی دانشجویان هوشبری در نیم سال اول 97-96

Initiates file downloadطرح درس و جدول زمانبندی درس ویروس  شناسی دانشجویان علوم آزمایشگاه در نیم سال اول 97-96

Initiates file downloadطرح درس ویروس شناسی رشته کارشناسی ناپیوسته علوم آزمایشگاه در نیم سال دوم 96-95

Initiates file downloadجدول زمانبندی  ویروس شناسی رشته کارشناسی ناپیوسته علوم آزمایشگاه در نیم سال دوم 96-95

Initiates file download جدول زمانبندی باکتری شناسی کارشناسی پیوسته علوم آزمایشگاه در نیم سال دوم 96-95

Initiates file downloadجدول زمانبندی آزمایشگاه باکتری شناسی کارشناسی پیوسته علوم آزمایشگاه در نیم سال دوم 96-95

 

Initiates file downloadجدول زمانبندی آزمایشگاه باکتری شناسی رشته کارشناسی ناپیوسته علوم آزمایشگاه در نیمسال اول 96-95

Initiates file downloadجدول زمانبندی باکتری شناسی 2 رشته کارشناسی ناپیوسته علوم آزمایشگاه در نیمسال اول 96-95

Initiates file downloadطرح درس میکروب شناسی و استیرلیزاسیون رشته هوشبری در نیمسال اول 96-95

Initiates file download جدول زمانبندی میکروب شناسی و استیرلیزاسیون رشته هوشبری در نیمسال اول 96-95

Initiates file download جدول زمانبندی درس باکتری شناسی و انگل شناسی رشته اتاق عمل در نیمسال دوم 95-94

Initiates file downloadطرح  درس باکتری شناسی و انگل شناسی رشته اتاق عمل در نیمسال دوم 95-94

 

Initiates file downloadجدول زمانبندی درس آزمایشگاه باکتری شناسی پزشکی رشته کارشناسی پیوسته علوم آزمایشگاه در نیمسال دوم95-94

 

Initiates file downloadجدول زمانبندی درس باکتری شناسی پزشکی رشته کارشناسی پیوسته علوم ازمایشگاه درنیمسال دوم 95-94

Initiates file downloadطرح درس ویروس شناسی رشته علوم ازمایشگاه در نیمسال دوم 95-94

Initiates file downloadجدول زمانبندی ویروس شناسی تئوری رشته کارشناسی پیوسته علوم ازمایشگاه در نیمسال دوم 95-94

Initiates file downloadجدول زمانبندی ویروس شناسی عملی رشته کارشناسی ناپیوسته علوم ازمایشگاه در نیمسال دوم 95-94

 

Initiates file downloadجدول زمان بندی باکتری شناسی 2 ( نظری ) کارشناسی ناپیوسته علوم آزمایشگاهی نیمسال اول 95-94

Initiates file downloadجدول زمان بندی ویروس شناسی ( تئوری ) کارشناسی پیوسته علوم آزمایشگاهی نیمسال اول 95-94

 

Initiates file downloadطرح درس ویروس شناسی رشته علوم آزمایشگاهی ( پیوسته ) 94-93

Initiates file downloadجدول زمان بندی ویروس شناسی رشته علوم آزمایشگاهی ( پیوسته ) 94-93

Initiates file downloadجدول زمان بندی باکتری شناسی 2 ( نظری ) رشته کارشناسی ناپیوسته علوم آزمایشگاهی نیمسال اول 94-93

Initiates file downloadجدول زمان بندی میکروب شناسی عمومی رشته کارشناسی پیوسته علوم آزمایشگاهی نیمسال اول 94-93

 

 

آرشیو :

Initiates file downloadطرح درس ها و جداول زمان بندی سال های 93-92

 

Initiates file downloadبـرنامه زمانبندي درس میکروبیولوژی2  رشته بهداشت نیمسال اول 97-98

بـرنامه زمانبندي درس پاتوبیولوژی رشته بهداشت نیمسال اول 97-98

 

 جدول زمانبندی درس میکروبولوژی دانشجویان بهداشت محیط در نیم سال اول 97-96

جدول زمان بندی میکروب شناسی رشته بهداشت عمومی نیمسال اول 94-93

جدول زمان بندی پاتوبیولوژی رشته بهداشت محیط نیمسال اول 94-93

 

 

Initiates file download جدول زمانبندی میکروب شناسی و انگل شناسی رشته کاردانی فوریت های پزشکی در نیمسال دوم 95-94

Initiates file downloadجدول زمان بندی میکروب شناسی و انگل شناسی ( نظری ) رشته اتاق عمل نیمسال اول 94-93

Initiates file downloadجدول زمان بندی میکروب شناسی و انگل شناسی رشته کاردانی فوریت های پزشکی نیمسال اول 94-93

Initiates file downloadجدول زمان بندی پاتوبیولوژی رشته بهداشت محیط نیمسال اول 94-93

 

 

 

آرشیو :

Initiates file downloadطرح درس ها و جداول زمان بندی سال های 93-92