طرح درس سیتوژنتیک پزشکی کارشناسی ارشد ژنتیک پزشکی (ترم اول)

 

طرح درس سیتوژنتیک پزشکی کارشناسی ارشد ژنتیک پزشکی (ترم دوم)

 

طرح درس ژنتیک مولکولی کارشناس ارشد ژنتیک

 

طرح درس مهندسی ژنتیک کارشناس ارشد ژنتیک

 

طرح درس زیست سلولی مولکولی کارشناسی پیوسته علوم آزمایشگاهی

 

طرح درس زیست سلولی مولکولی پروکاریوت ها و یوکاریوتها کارشناس ارشد میکروبیولوژی

 

طرح درس زیست سلولی مولکولی کارشناسی ناپیوسته علوم آزمایشگاهی

 

طرح درس زیست مولکولی و ژنتیک داروسازی (ترم دوم)

 

طرح درس ژنتیک جمعیت کارشناس ارشد ژنتیک

 

طرح درس ژنتیک پزشکی

 

طرح درس ژنتیک دندانپزشکی

 

طرح درس اخلاق و ایمنی زیستی کارشناس ارشد ژنتیک

 

طرح درس سیتوژنتیک پزشکی کارشناسی ارشد ژنتیک96

 

طرح درس ژنتیک مولکولی کارشناسی ارشد ژنتیک پزشکی نیمسال دوم  97-96

 

طرح درس اساس مولکولی بیماریها دکترای پزشکی مولکولی نیمسال دوم97-96

 

طرح درس بیولوژی سلولی مولکولی کارشناسی رادیولوژی  نیمسال دوم97-96

 

طرح درس مهندسی ژنتیک و بیو تکنولوژی مولکولی دکترای پزشکی مولکولی نیمسال دوم97-96

 

طرح درس بیوشیمی پروتئین ها،ایمنی ژنتیک مولکولی دکترای پزشکی مولکولی  نیمسال دوم97-96

 

  


 

 

 


 

 

 


 


 


 

Initiates file download