زمینه های تحقیقاتی اعضا گروه

1- دکتر علی شمس

- سلولهای NKT در عفونتها و سرطانها

- مقالات منتشر شده