سابقه پژوهشی آقای دکتر محمد حسین انوری

 

سابقه پژوهشی آقای دکتر عباسعلی جعفری

 

سابقه پژوهشی آقای دکتر علی فتاحی

 

سابقه پژوهشی خانم دکتر گیلدا اسلامی

 

سابقه پژوهشی آقای محمود عزیزی

اولویتهای پژوهشی گروه

 

 ا- بررسی اثر گیاهان دارویی بر روی انگلهای تک یاخته ای (مانند لیشمانیا، توکسوپلاسما، ژیاردیاو ..) در شرایط In vivo  و In vitro 

 

2- بررسی اثر گیاهان دارویی بر روی انگلهای پر یاخته ای(کرمها) در شرایط In vivo  و In vitro 

 

3-  بررسی اثر گیاهان دارویی  در درمان عفونتهای قارچی ( مانند کاندیدا، درماتوفیتها و ..) در شرایط In vivo  و In vitro

 

3- تعیین تنوع درون گونه ای تک یاخته ها و بررسی پلی مورفیسم ایزوله های انسانی انگلهای تریکوموناس، ژیاردیا ، کریپتوسپوریدیوم در

 استان یزد 

 

5- بررسی پلی مورفیسم و population structure  در ایزوله های لیشمانیا ( تروپیکا و ماژور) از زخمهای سالک در کشور 

 

6- تخلیص و ارزیابی ایمونوژنیسیتی آنتی ژنهای دفعی - ترشحی توکسوپلاسما و کیست هیداتید در محیط In vivo  و vitro IN

 

7- تعیین سیمای اپیدمیولوژیک کنونی لیشمانیوز جلدی در استان یزد با تاکید بر تعیین منابع ، مخازن و ناقلین بیماری 

 

 8- بررسی و مقایسه القاء آپوپتوز در تومور ملانومای ایجاد شده در موش با تزریق سلولهای بنیادی مزانشیمی بیان کننده سیتوکینهای TRALL ، اینترفرون گاما و سلولهای بنیادی بیان کننده همزمان هر دو سیتوکین

 

9- تعیین وضعیت کنونی آلودگی به انگلهای روده ای در روستاهای استان یزد 

 

10- تعیین تنوع درون گونه ای اکینوکوکوس گرانولوزوس بر اساس ایزوله های انسانی به روش مولکولی و سیستماتیک 

 

11- بررسی آلودگی گندم مصرفی استان یزد به قارچهای فوزاریوم مولد سم زرالنون

 

 12- بررسی آلودگی گندمهای سیلو و آردهای توزیعی در شهر یزد به قارچهای مولد آفلاتوکسین 

 

13- تعیین گونه های کاندیدا جدا شده از نمونه های بالینی بیماری کاندیدیازیس شهر یزد

طرحهای تحقیقاتی دکتر محمد حسین انوری

 


طرحهای تحقیقاتی دکتر عباسعلی جعفری

 

 


طرحهای تحقیقاتی دکتر علی فتاحی


 


طرحهای تحقیقاتی خانم دکتر اسلامی

 

طرحهای تحقیقاتی آقای محمود عزیزی