برنامه ژ ورنال کلاب گروه بیولوﮋی و علوم تشریح دانشکده پزشکی                     

تاریخ

موضوع

اسامی دانشجویان

21/10/92

نوروساینس

راضیه کمالی

23/1/93

تخمدان

فرشته صفیان

23/2/93

پلاستینیشن

هنگامه درتاج

19/7/93

اثرات فرمالین

بابک ارجی

25/11/93

-

محمدرسول قاسمی

9/12/1393

-

سانازهادیزاده

23/12/93

-

لادن بندگی

/ / 94

-

وجیهه نایبزاده

/ / 94

-

سپیده  صادقی

/ / 94

-

خانم هنری

/ / 94

-

خانم کریمی

/ / 94

-

خانم هندی

/ / 94

-

معصومه رضایی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ﮋورنال کلاب به صورت  2هفته درمیان برگزار می شود.موضوع بر اساس موضو عات علمی مورد علاقه یا گزارشی از پایان نامه می باشد.

 

 

 

 

برنامه ﮋورنال کلاب گروه بیولوﮋی و علوم تشریح دانشکده پزشکی                          

 

تاریخ

موضوع

 

21/10/92

نوروساینس

راضیه کمالی

23/1/93

تخمدان

فرشته صفیان

23/2/93

پلاستینیشن

هنگامه درتاج

19/7/93

اثرات فرمالین

بابک ارجی

25/11/93

-

محمدرسول قاسمی

9/12/1393

-

سانازهادیزاده

23/12/93

-

لادن بندگی

/ / 94

-

وجیهه نایب زاده

/ / 94

-

سپیده  صادقی

/ / 94

-

خانم هنری

/ / 94

-

خانم کریمی

/ / 94

-

خانم هندی

/ / 94

-

معصومه رضایی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ﮋورنال کلاب به صورت  2هفته درمیان برگزار می شود.موضوع بر اساس موضو عات علمی مورد علاقه یا گزارشی از پایان نامه می باشد.