ژورنال کلاب اول هر ماه در ساعت 14-12 در محل بخش پاتولوژی برگزار می گردد .

 

 

 

اساتید

موضوع

خانم دکتر بینش

Pathology in the undergraduate curriculom  Recent advances in histopathology

خانم دکتر تقی پور 

Cancer invasion and metastasis : the concept of epithehal mesenchymal transition.

آقای دکتر اخوان

Matrix  metalloproteinases in neoplastic progression where are we now?

آقای دکتر مقیمی

Bioterroris ....