ردیف

ارائه دهنده

موضوع

تاریخ

1

دکتر فتح ا.. بوذرجمهری

آشنایی با نوترون اکتیویشن

21/8/92

2

دکتر ابوالفضل نیک فرجام

مانیتورینگ نوترون در راکتور HWZPR اصفهان

5/9/92

3

دکتر علی اصغر پرچ

بررسی اثر حساس کنندگی IUDR در حساسیت پرتویی سلولهای گلیوما در تابش گاما

19/9/92

4

دکتر علی چاپاریان

ارزيابي صحت و تكرار پذيري پرتو درمانی بدخیمی گردن رحم به روش ترکیب پرتودرمانی خارجی و داخل حفره ای 

3/10/92

5

خانم عسگری

شبیه سازی لنزهای داخل چشمی

17/4/93

6

خانم شیرانی

Bystander effect radiation biology

31/4/93

7

آقای فلاحتی

تاثیر میدانهای مغناطیسی ELF بر پارامترهای اسپرم انسان

14/5/93