فایل های آموزشی دکتر علی مرادی

متابولیسم کربوهیدرات ها

متابولیسم لیپید ها

همانند سازی، رونوشت برداری و ترجمه

 

فایل های آموزشی دکتر جواد زواررضا

 متابولیسم نوکلئوتیدها

 اختلالات متابولیسم لیپیدها

ساختمان سلول

 فایل های آموزشی خانم نیره پارسائیان

1-كروماتوگرافي كاغذي قندها

 

2- جداسازی اسیدهای آمینه به روش الکتروفورز

3-  تهیه منحنی استاندارد به روش اسپکتروفتومتری

 فایل های آموزشی دکتر جواد محیطی

1-هورمون شناسی کارشناسی ارشد

2-هورمون شناسی کارشناسی علوم آزمایشگاهی

3-هورمون شناسی پزشکی بخش 1

4-هورمون شناسی پزشکی بخش 2