اصول طراحی سئوالات چند گزینه ای در علوم پزشکی -گزیده ای ازشاخص هایMillmen

فایل CV اعضاء هیئت علمی راهنما ودستورالعمل کوتاه طراحی سئوالات چهار گزینه ای آیین نامه انتخاب و معرفی دانشجوی نمونهکلیات و چگونگی تعیین شرح وظایف اعضای هیئت علمیآیین نامه آموزشی دوره دکتری عمومی پزشکیآیین نامه ارزیابی فعالیت های نوآوری دانش پژوهیآیین نامه اجرایی ارتقاء اعضاء هیئت علمیآیین نامه ارتقاء اعضای هیئت علمیموارد نه گانه طرح درسآیین نامه روشهای ارزیابی صلاحیت بالینی کارآموزان و کارورزان دردوره دکترای عمومی