جزوات

دکتر هنگامه زندی

 

 

·        amali bacillus-clostridium1

Initiates file download·        amali culture antibiogram

·        Anaerobes1

Initiates file download·        antrax

Initiates file download·        Brucellosis

Initiates file download·        Campylobacter, Helicobacter

Initiates file download·        CCHF

Initiates file download·        classificaition, Msc microb 

Initiates file download·        Corynebacterium(Msc)

Initiates file download·        Corynebacterium,Listeria practical

·        enterobacteriaceae amali

Initiates file download·        growth&conditions

Initiates file download·        Lab-QA-Microbiology-QA

·        MSc Bacillus

·        MSC clostridium

·        MSc Enterobacteriaceae

·        MSc Haemophilus ,brucella,bordetella

·        Msc microbe metabolism

·        Msc microbe Structure of bacteria

·        Msc Nonfermentative

Initiates file download·        Procaryotes

Initiates file download·        rabies

·        Streptococcaceae

·        Structure of bacteria 2

Initiates file download·        vibrio cholera1

Initiates file download·        Vibrionaceae

Initiates file download·        vibrio-yersinia amali

Initiates file download·        باکتری های منتقله از راه غذا

مقالات

مقالات

 

 

 

Initiates file download·        بررسي و مقايسه ميزان كلونيزاسيون استرپتوكوك موتانس درقسمتهاي مختلف پلاكهاي متحرك ارتودنسي

Initiates file download·        Antibacterial Resistance Patterns of Helicobacter pylori Clinical Isolates From Gastric Biopsy of Patients in Yazd

Initiates file download·        بررسی تأثیر ضد میکروبی چند ترکیب مختلف از هیدروکسید کلسیم بر روی میکروب انتروکوکوس فکالیس در حالت پلانکتونیک

Initiates file download·        Lack of correlation between microbial penetration method and electro chemical technique for assessment of leakage through the root canal fillings

 

 

Initiates file download·        Frequency of β-lactamase and metallo-β-lactamase in Pseudomonas aeruginosa strains isolated from burn wounds in Yazd burn hospital during 2011-2012

Initiates file download·        بررسي وضعيت آلودگي ميكروبي دست پرستاران شاغل در بخش هاي مراقبت ويژه در رابطه با استفاده از زيورآلات

Initiates file download·        بررسی فراوانی آنزیم های متالوبتالاکتامازblaVIM blaIPM , و blaNDM در ایزوله های سودوموناس آئروژینوزای جدا شده از زخم های سوختگی در بیمارستان سوانح و سوختگی شهید صدوقی یزد

Initiates file download·        مقایسه اثر ضدمیکروبی عصاره اسفند با هیپوکلریت سدیم 25/5 % بر روی بیوفیلم انتروکوک فکالیس

Initiates file download·        بررسی شیوع کلونیزاسیون رکتوواژینال استرپتوکوک گروه B در زنان باردار توسط تکنیک PCR

Initiates file download·        Bacterial Contamination of Expressed Breast Milk in Neonatal Intensive Care unit

 

 

Initiates file download·        Relationship between antimicrobial resistance and class I integron in Pseudomonas aeruginosa isolated from clinical specimens in Yazd during 2012-2013