گروه بیولوژی و علوم تشریح دارای آزمایشگاه های بافت شناسی و پاتولوژی و هیستوتکنیک

سالن مولاژ , سالن تشریح  در دانشکده پزشکی است.

 

         

 

 

Initiates file downloadلیست لام های بافت شناسی 

Initiates file downloadلیست مولاژ های آناتومیInitiates file download                

 

  Initiates file download لیست مواد گروه

  Initiates file download  لیست تجهیزات گروه


 

برنامه آزمایشگاه ها