در حال حاضر گروه فیزیک پزشکی با دو آزمایشگاه در دانشکده پزشکی و دو آزمایشگاه در دانشکده پیراپزشکی، تدریس دروس آزمایشگاهی فیزیک به دانشجویان پزشکی، دندانپزشکی(سراسری و بین الملل)، داروسازی(سراسری و بین الملل)، فیزیک پزشکی، تکنولوژی پرتوشناسی، علوم آزمایشگاهی و رشته های مختلف بهداشت را بر عهده دارد.  

Initiates file downloadبرخی تجهیزات آزمایشگاهی گروه 

 نیمسال دوم سال تحصیلی 95-94

 

 Initiates file downloadبرنامه امتحان عملی و تئوری آزمایشگاه فیزیک

 

 آزمایشگاه فیزیک رشته داروسازی

 آزمایشگاه فیزیک رشته دندانپزشکی

آزمایشگاه فیزیک رشته داروسازی(بین الملل)

آزمایشگاه فیزیک رشته پزشکی(بین الملل)

آزمایشگاه فیزیک رشته دندانپزشکی(بین الملل)