آدرس پستی:

یزد-بلوار پرفسور حسابی-بلوار شهدای گمنام- پردیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد

 
کدپستی:   8915173143

 

 

 تلفن:     03538203417-03538203410

 

 

 نمابر:  03538202633