آدرس پستی:

یزد-بلوار پرفسور حسابی-بلوار شهدای گمنام- پردیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد- دانشکده  
پزشکی

کدپستی :   8915173143

فاکس دانشکده : 38203414

تلفن دانشکده : 38203410

http://10.10.10.30/cms/492a72157b.jpg