آدرس پستی:

یزد - صفاییه - بلوار شهید قندی - بلوار ابن سینا - بیمارستان  شهید صدوقی

کد پستی:  8916886938

 

 

 

 تلفن:   9-03518224000

 

 

 فکس :  03518224100