آدرس پستی:

یزد-بلوار پرفسور حسابی-بلوار شهدای گمنام- پردیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد

 

 
کدپستی: 8915173143

 
 

 

 

 تلفن: 38203411-035

   شماره های داخلی اعضاء گروه فیزیولوژی
 

 

دکتر اسماعیلی

291

دکتر دشتی

303

دکتر رضوانی

287

دکتر حجازیان

290

دکتر صفری

287

دکتر زارع

287

دکتر همایونی

287

آقای باقری

289

خانم ایزدی

289

 

 

 

 

 نمابر: 8202636-0351