آدرس پستی:

یزد-بلوار پرفسور حسابی-بلوار شهدای گمنام- پردیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد- دانشکده پزشکی- گروه فیزیک پزشکی

کدپستی:
8915173143

تلفن:  7-38203410-035  داخلی298، 321 و 297

نمابر:  38202632-035