آدرس پستی:

یزد-بلوار پرفسور حسابی-بلوار شهدای گمنام- پردیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد -دانشکده پزشکی- گروه عمومی

 
کدپستی: 8915173143

 

 

 

 تلفن: 8203417-8203410

 

 

 

 نمابر:  8202632