آدرس پستی :

 

یزد-بلوار پرفسور حسابی-بلوار شهدای گمنام-

پردیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد

- دانشکده پزشکی

 

 

 
کدپستی:  8915173143

 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

تلفن :  8211222 

شماره های داخلی اعضاء گروه میکروب شناسی
 

 

 

خانم دکتر زندی

218

آقای دکتر خلیلی

218

خانم دکتر آستانی

207

آقای مهندس مصدق

206

خانم نیری

205

خانم اکرمی

218

خانم حسینی

205

آقای پورمیرزایی

207

 


نمابر : 8203414